Archiwum wydarzeń

23
Marzec 2012

Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce

Cele konferencji: Poznanie potrzeb środowiska gospodarczego i samorządowego Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie kształtowania procesów logistycznych. Weryfikacja teorii z praktyką. Prezentacja osiągnięć naukowych ośrodków akademickich w tym Katedry Logistyki UMK. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Oblicza nowych mediów.

Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami: Polityka medialna a: Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa; Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji; Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE; Ekonomika mediów; Formy promocji produktów medialnych; Formaty medialne i globalizacja kulturowa; Recyk... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Children studies jako perspektywa interpretacyjna.

Zainteresowanie dzieckiem wydaje się dziś bardziej żywe niż kiedykolwiek, a jego fenomen, jako twórcy i uczestnika kultury, pozostaje kluczowym problemem współczesnej humanistyki. Pojęcie dzieciństwa przez wieki ulegało różnym przemianom i przewartościowaniom, jako przedmiot analizy naukowej „narodziło się” dopiero w ostatnim stuleciu. Przyglądając się dzieciństwu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chcemy zaprosić Państwa do rozważań nad teoretycznym i e... czytaj więcej  >

21
Marzec 2012

Konferencja naukowo-techniczna "Konstrukcje sprężone KS 2012".

Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, konstrukcjami wzmacnianymi poprzez sprężanie materiałami kompozytowymi FRP lub cięgnami bez przyczepności oraz mostami podwieszonymi i doprężanymi (extradosed), w szczególności: Zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych, stalowych i innych, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych, Nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji, Stany graniczne w projekt... czytaj więcej  >

16
Marzec 2012

III Edycja Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej "Nauka - ludzka rzecz"

W ramach konferencji poruszane będą problemy wpływu tak zwanego „czynnika ludzkiego” na rozwój nauki. W tym roku dyskusji poddane zostaną następujące problemy: zalew teorii naukowych jako efekt presji punktowania, nauka w kryzysie, granice nauki, popularyzacja nauki, społeczne zaangażowanie nauki, nauka 2.0. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

15
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Internetowa promocja nauki.

W dniach 15-16 marca 2012 r. w Rzeszowie w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski organizowana jest: II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa I dzień poświęcony będzie tematyce marki i promocji. II dzień poświęcony zostanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.... czytaj więcej  >

12
Marzec 2012

Podatek od towarów i usług w 2011 roku

Celem konferencji jest analiza koncepcji ustawodawcy dotyczących podatku od towarów i usług w 2011 roku oraz poszukiwanie rozstrzygnięć interpretacyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

09
Marzec 2012

II Kopernikańskie sympozjum studentów nauk przyrodniczych

W ramach II KSSNP przewidziane są trzy bloki tematyczne: biologiczno-biotechnologiczny (dla studentów biologii, biotechnologii, medycyny i nauk pokrewnych), geograficzno-ekologiczny (dla studentów geografii, ochrony środowiska i nauk pokrewnych), chemiczno-fizyczno-astronomiczny (dla studentów chemii, fizyki, astronomii i nauk pokrewnych). Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

Kryminał - gatunek poważ(a)ny.

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej UMK Wydział Filologiczny UMK Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą Kryminał – gatunek poważ(a)ny?. Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 8-9.03.2012, jest zastanowienie się, na ile kryminał jako gatunek może być nośnikiem poważniejszych treści o charakterze socjologicznym, kulturoznawczym, filozoficznym itp. Organizatorzy nie... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ponowoczesność w środkach audiowizualnych pt. Prawda - fikcja - kłamstwo.

Problematyka tegorocznej edycji cyklu konferencyjnego osnuta jest wokół zagadnień związanych z jedną z dominant epoki nowoczesnej – zacieraniem się granicy pomiędzy prawdą a fikcją. Rozmycie binarnych opozycji (np. prawda – kłamstwo), kategoria „doświadczenia zapośredniczonego” i popularność koncepcji narracyjności nabierają znaczenia na gruncie współczesnej humanistyki. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad dynamiką i kierunkiem tych procesów. Obszar poszukiwań ba... czytaj więcej  >

05
Marzec 2012

XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Tematyka Konferencji: Nowe techniki i technologie w geoinżynierii Metody rozwiązywania problemów technicznych przy prowadzeniu prac budowlanych Stateczność wyrobisk górniczych i budowli geotechnicznych Budownictwo podziemne i tunelowanie Mechanika górotworu w badaniach laboratoryjnych i kopalnianych Prognozowanie i zwalczenie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice Stateczność skarp i zboczy Geotechnika w rewaloryzacji zabytków Więcej informacji na stro... czytaj więcej  >

03
Marzec 2012

Logopedia w medycynie

Konferencja poświęcona działaniom w obrębie neurologopedii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin humanistycznych i medycznych.... czytaj więcej  >

01
Marzec 2012

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wrocław jest miastem filmowym”

Konferencja naukowa "Wrocław jest miastem filmowym" ma na celu ukazanie w perspektywie interdyscyplinarnej powojennego życia filmowego we Wrocławiu. Zapraszamy do składania propozycji referatów podejmujących następującą tematykę: Wrocławscy twórcy: sylwetki wrocławskich filmowców, Oblicza miasta: Wrocław w kadrze filmowym, Organizacja produkcji filmowej we Wrocławiu, Kultura filmowa Wrocławia: festiwale i wydarzenia filmowe, kina i instytucje filmowe, Dyskusyjne Kluby ... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

Konferencja Naukowa "Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

„Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”.

Konferencja obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami obliczeniowymi ziemnych i betonowych konstrukcji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji hydrotechnicznych. Ponadto tematyka konferencji obejmuje również inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich. Prezentuje się najnowsze osiągnięcia nie tylko w zakresie metod obliczeniowych, ale również w dziedzinie technologii wykonawstwa robót betonowych i ziemnych oraz m... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

„Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia”

Nasze zdrowie – jedną z największych wartości człowieka, możemy opisywać na wiele sposobów. Jednak dla pacjentów zdrowie to przede wszystkim, możliwość swobodnego i pozbawionego bólu działania, wykonywania czynności i funkcjonowania w zakresie samoobsługi, sfery społecznej, zawodowej, rodzinnej, sportu i rekreacji. Implikuje to konieczność koncentracji naszych działań na odbudowie funkcji, jakie zostały ograniczone, a nie tylko na likwidacji objawów. Głównym celem pr... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu

Myślą przewodnią naszego spotkania będą ogrody botaniczne. Jako przestrzenie dydaktyczne, rekreacyjne i użytkowe pełnią ogromną rolę w życiu społecznym mieszkańców miast, których kontakt z naturą często ograniczony jest do miejskiego parku. Mamy nadzieję, że dyskusja podsumuje jakie są nasze polskie ogrody botaniczne i pokaże, co można zmienić w procesie ich tworzenia. Wierzymy, że będzie to pomocne w kształtowaniu formy będącego w planach olsztyńskiego ogrodu botani... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

Rehabilitacja w XXI wieku

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń różnych specjalistów medycyny, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej, nauk społecznych, inżynierii oraz informatyki na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

inter-AKCJE I spotkania interaktywne

Czy miłość do internetu można przekuć na poważny i lukratywny zawód? Jak wygląda praca w agencji interaktywnej od kuchni i co ma wspólnego wujek Google z Wielkim Bratem? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć goście pierwszej edycji inter-AKCJI I spotkań interaktywnych w Gliwicach inter-AKCJE I spotkania interaktywne to impreza w całości poświęcona różnym aspektom pracy nowoczesnej agencji interaktywnej. W ramach spotkań będą poruszane m.in. zagadnienia marketi... czytaj więcej  >

17
Luty 2012

VI Łódzka konferencja biograficzna: Biografia i badanie biografii – Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, szóstą już, ogólnopolską konferencję z cyklu naukowych spotkań, dotyczących badań biograficznych, w szczególności realizowanych w obszarze edukacji dorosłych / andragogice. Celem konferencji, podobnie jak poprzedniej, jest kontynuowanie rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej doświadczenia procesu edukacji... czytaj więcej  >

16
Luty 2012

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w społeczeństwie informacyjnym"

Tematyka konferencji jest interdyscyplinarna i obejmuje przewodnie obszary związane z sieciami komputerowymi, zastosowaniami Internetu w różnych dziedzinach działalności człowieka, informatycznymi systemami zarządzania, bezpieczeństwem informacji w rozproszonych systemach komputerowych, kryptografią kwantową. Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informaty... czytaj więcej  >

13
Luty 2012

Aspekty podatkowe przekształceń spółek

Celem konferencji jest analiza procesów restrukturyzacji spółek w świetle uregulowań Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

07
Luty 2012

Postęp techniczny w przetwórstwie mleka - TECHMILK 2012

Sympozjum jest tradycyjnie organizowane w Mikołajkach przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, a jego dobrym duchem i siłą sprawczą jest prof. dr hab. Zygmunt Zander. To jedna z najważniejszych i najbardziej merytorycznych konferencji dla branży mleczarskiej w Polsce. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

06
Luty 2012

Lexikon und Grammatik

Celem konferencji jest teoretyczne, praktyczne i pragmatyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu leksykologii i leksykografii niemieckiej, także w kontekście gramatycznym. Organizatorzy konferencji pragną również zainteresować tą tematyką doktorantów, studentów oraz nauczycieli języka niemieckiego, którzy będą mieli okazję do aktywnego w niej uczestnictwa oraz do wysłuchania na żywo m. in. referatów autorytetów z kraju i zagranicy.... czytaj więcej  >

06
Luty 2012

Międzynarodowa konferencja "Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych"

Tematyka Konferencji: diagnostyka bezpieczeństwa, modelowanie ruchu pojazdów samochodowych, rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych, zagadnienia bezpieczeństwa biernego i czynnego. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

02
Luty 2012

Europa Środkowa u progu XXI wieku. Wyzwania polityczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej

Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się aktualnym problemom i ich szczególnej specyfice w Europie Środkowej. Główny nacisk położony zostanie na rozwój społeczeństw, procesy transformacyjne i stosunki między państwem a społeczeństwem. Termin zgłoszeń: 01.01.2012... czytaj więcej  >

02
Luty 2012

1st Copernicus Graduate School General Conference Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society

The main aim of the conference is to deal with actual issues and their specific formation in Central Europe. The main focus will be set on social perspectives, coping with the transformation process and relations between the state and society. The conference will also focus on the perception of general problems on European and worldwide scale and the influence of the totalitarian past and development deficits on them. The international dimension of the event should lead the participants not o... czytaj więcej  >

29
Styczeń 2012

Nowoczesne metody leczenie w medycynie i fizjoterapii

Zaplanowaliśmy wystąpienia wielu znanych osobistości, lecz nie tylko naukowców. Udało się zaprosić wielokrotnego medalistę olimpijskiego w pływaniu - Mirosława Piesaka, który zaprezentuje referat "Przez sport do życia". Tematyka wystąpień będzie bardzo zróżnicowana, począwszy od tematu prof. W.Beutha "Oczekiwania neurochirurga wobec fizjoterapeuty", a skończywszy na "Zasadach żywieniach osób długo unieruchomionych" czy "Dopalaczach". Program konferencji: 0. Przywitani... czytaj więcej  >

14
Grudzień 2011

Iluminacja oraz oświetlenie terenów zieleni oraz małej architektury - zasady projektowania i osiągane efekty

Zjawisko iluminacji w ostatnich latach stało się bardzo powszechne. To najefektywniejsze narzędzie do kształtowania otoczenia w którym żyjemy. Dobrze zaprojektowane i wykonane oświetlenie znacznie zwiększa atrakcyjność przestrzeni publicznej jak i prywatnej. Główne powody dla których instalujemy oświetlenie to: • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa; • podkreślenie szlaków komunikacyjnych, podpowiedź w jaki sposób przebiegają; • rozjaśnienie, oswojenie ciemnej przestr... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję