Archiwum wydarzeń

29
Marzec 2012

Nicolai Hartmann (1882-1950) - źródła, krytyki, kontynuacje.

Konferencja „Nicolai Hartmann (1882-1950) – źródła, krytyki, kontynuacje” jest drugą z cyklu dotyczącego filozofii N. Hartmanna. Przedmiotem konferencji są trzy grupy ogólne grupy zagadnień: 1) teoretyczne źródła i inspiracje, które określały problemowe tło oraz genezę filozofii Hartmanna; 2) poglądy i stanowiska formułowane przez samego Hartmanna; 3) stosunek innych autorów do filozofii Hartmanna (rozumiany zarówno w duchu kontynuacji, jak i w duchu negacji i kry... czytaj więcej  >

28
Marzec 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

Niemal 200 firm prezentujących profesjonalny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, odczynniki chemiczne i wiele innych elementów wyposażenia placówek badawczych. Taką kompleksową ofertę dla laboratoriów przedstawią wystawcy XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbędą się w dniach 28-30 marca w centrum targowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Impreza będzie doskonałą okazją nie tylko do nawiązania interesujących kontaktów bizneso... czytaj więcej  >

27
Marzec 2012

Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom międzypokoleniowego uczenia się. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany poglądów oraz doświadczeń, prezentacji wyników badań, jak i podzielenia się teoretyczną refleksją dotyczącą szeroko rozumianego międzypokoleniowego uczenia się. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów, socjologów, psychologów, antropologów, kulturoznawców, zarówno teoretyków, jak i prakt... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World

MAGNANIMITAS and European Institute of Education invite all doctoral students and academic workers to Scientific Conference with International participation “Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World". The main goal of this conference is to present the participants’ PhD theses and achievements in the post docs research projects. Any contributions dealing with research in the field of Pedagogy and Psychology are welcome. Place: online Registration deadline: March 19, 2012 All ... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej

Głównym celem konferencji jest prezentacja pozycji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce ich znaczenia w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej oraz określenie perspektyw ich rozwoju w najbliższych latach. W szczególności tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia: Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym. Kredytowanie gospodarki żywnościowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych Miejsce ... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja prawa porównawczego "Interes prywatny i interes publiczny w europejskiej tradycji prawnej "

Konferencja zatytułowana "2nd International Conference on Comparative Law Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition" poświęcona będzie interesowi prywatnemu i publicznemu w europejskiej tradycji prawnej. Głównymi gośćmi wydarzenia będą profesorowie Christian von Bar i Carlos Flores Juberias. Językiem konferencji będzie angielski, a jako języki pomocnicze także niemiecki i polski. Szczegółowe informacje nt. przesłania konferencji, agendy oraz opła... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

Seksualność człowieka – wokół przemian.

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje kolejną, czwartą już, edycję konferencji z cyklu "Seksualnosc czlowieka", która odbędzie się 23 marca 2012 roku w Krakowie. Tematyka tegorocznego spotkania naukowego koncentruje się wokół zagadnienia przemian w myśleniu o seksualności, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 100 lat. Zjawisko to będzie analizowane w trzech następujących obszarach: nauka, terapia oraz społeczeństwo/ku... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce

Cele konferencji: Poznanie potrzeb środowiska gospodarczego i samorządowego Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie kształtowania procesów logistycznych. Weryfikacja teorii z praktyką. Prezentacja osiągnięć naukowych ośrodków akademickich w tym Katedry Logistyki UMK. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Oblicza nowych mediów.

Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami: Polityka medialna a: Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa; Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji; Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE; Ekonomika mediów; Formy promocji produktów medialnych; Formaty medialne i globalizacja kulturowa; Recyk... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Children studies jako perspektywa interpretacyjna.

Zainteresowanie dzieckiem wydaje się dziś bardziej żywe niż kiedykolwiek, a jego fenomen, jako twórcy i uczestnika kultury, pozostaje kluczowym problemem współczesnej humanistyki. Pojęcie dzieciństwa przez wieki ulegało różnym przemianom i przewartościowaniom, jako przedmiot analizy naukowej „narodziło się” dopiero w ostatnim stuleciu. Przyglądając się dzieciństwu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chcemy zaprosić Państwa do rozważań nad teoretycznym i e... czytaj więcej  >

21
Marzec 2012

Konferencja naukowo-techniczna "Konstrukcje sprężone KS 2012".

Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, konstrukcjami wzmacnianymi poprzez sprężanie materiałami kompozytowymi FRP lub cięgnami bez przyczepności oraz mostami podwieszonymi i doprężanymi (extradosed), w szczególności: Zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych, stalowych i innych, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych, Nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji, Stany graniczne w projekt... czytaj więcej  >

16
Marzec 2012

III Edycja Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej "Nauka - ludzka rzecz"

W ramach konferencji poruszane będą problemy wpływu tak zwanego „czynnika ludzkiego” na rozwój nauki. W tym roku dyskusji poddane zostaną następujące problemy: zalew teorii naukowych jako efekt presji punktowania, nauka w kryzysie, granice nauki, popularyzacja nauki, społeczne zaangażowanie nauki, nauka 2.0. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

15
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Internetowa promocja nauki.

W dniach 15-16 marca 2012 r. w Rzeszowie w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski organizowana jest: II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa I dzień poświęcony będzie tematyce marki i promocji. II dzień poświęcony zostanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.... czytaj więcej  >

12
Marzec 2012

Podatek od towarów i usług w 2011 roku

Celem konferencji jest analiza koncepcji ustawodawcy dotyczących podatku od towarów i usług w 2011 roku oraz poszukiwanie rozstrzygnięć interpretacyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

09
Marzec 2012

II Kopernikańskie sympozjum studentów nauk przyrodniczych

W ramach II KSSNP przewidziane są trzy bloki tematyczne: biologiczno-biotechnologiczny (dla studentów biologii, biotechnologii, medycyny i nauk pokrewnych), geograficzno-ekologiczny (dla studentów geografii, ochrony środowiska i nauk pokrewnych), chemiczno-fizyczno-astronomiczny (dla studentów chemii, fizyki, astronomii i nauk pokrewnych). Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

Kryminał - gatunek poważ(a)ny.

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej UMK Wydział Filologiczny UMK Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą Kryminał – gatunek poważ(a)ny?. Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 8-9.03.2012, jest zastanowienie się, na ile kryminał jako gatunek może być nośnikiem poważniejszych treści o charakterze socjologicznym, kulturoznawczym, filozoficznym itp. Organizatorzy nie... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ponowoczesność w środkach audiowizualnych pt. Prawda - fikcja - kłamstwo.

Problematyka tegorocznej edycji cyklu konferencyjnego osnuta jest wokół zagadnień związanych z jedną z dominant epoki nowoczesnej – zacieraniem się granicy pomiędzy prawdą a fikcją. Rozmycie binarnych opozycji (np. prawda – kłamstwo), kategoria „doświadczenia zapośredniczonego” i popularność koncepcji narracyjności nabierają znaczenia na gruncie współczesnej humanistyki. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad dynamiką i kierunkiem tych procesów. Obszar poszukiwań ba... czytaj więcej  >

05
Marzec 2012

XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Tematyka Konferencji: Nowe techniki i technologie w geoinżynierii Metody rozwiązywania problemów technicznych przy prowadzeniu prac budowlanych Stateczność wyrobisk górniczych i budowli geotechnicznych Budownictwo podziemne i tunelowanie Mechanika górotworu w badaniach laboratoryjnych i kopalnianych Prognozowanie i zwalczenie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice Stateczność skarp i zboczy Geotechnika w rewaloryzacji zabytków Więcej informacji na stro... czytaj więcej  >

03
Marzec 2012

Logopedia w medycynie

Konferencja poświęcona działaniom w obrębie neurologopedii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin humanistycznych i medycznych.... czytaj więcej  >

01
Marzec 2012

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wrocław jest miastem filmowym”

Konferencja naukowa "Wrocław jest miastem filmowym" ma na celu ukazanie w perspektywie interdyscyplinarnej powojennego życia filmowego we Wrocławiu. Zapraszamy do składania propozycji referatów podejmujących następującą tematykę: Wrocławscy twórcy: sylwetki wrocławskich filmowców, Oblicza miasta: Wrocław w kadrze filmowym, Organizacja produkcji filmowej we Wrocławiu, Kultura filmowa Wrocławia: festiwale i wydarzenia filmowe, kina i instytucje filmowe, Dyskusyjne Kluby ... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

Konferencja Naukowa "Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

„Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”.

Konferencja obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami obliczeniowymi ziemnych i betonowych konstrukcji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji hydrotechnicznych. Ponadto tematyka konferencji obejmuje również inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich. Prezentuje się najnowsze osiągnięcia nie tylko w zakresie metod obliczeniowych, ale również w dziedzinie technologii wykonawstwa robót betonowych i ziemnych oraz m... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

„Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia”

Nasze zdrowie – jedną z największych wartości człowieka, możemy opisywać na wiele sposobów. Jednak dla pacjentów zdrowie to przede wszystkim, możliwość swobodnego i pozbawionego bólu działania, wykonywania czynności i funkcjonowania w zakresie samoobsługi, sfery społecznej, zawodowej, rodzinnej, sportu i rekreacji. Implikuje to konieczność koncentracji naszych działań na odbudowie funkcji, jakie zostały ograniczone, a nie tylko na likwidacji objawów. Głównym celem pr... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu

Myślą przewodnią naszego spotkania będą ogrody botaniczne. Jako przestrzenie dydaktyczne, rekreacyjne i użytkowe pełnią ogromną rolę w życiu społecznym mieszkańców miast, których kontakt z naturą często ograniczony jest do miejskiego parku. Mamy nadzieję, że dyskusja podsumuje jakie są nasze polskie ogrody botaniczne i pokaże, co można zmienić w procesie ich tworzenia. Wierzymy, że będzie to pomocne w kształtowaniu formy będącego w planach olsztyńskiego ogrodu botani... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

Rehabilitacja w XXI wieku

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń różnych specjalistów medycyny, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej, nauk społecznych, inżynierii oraz informatyki na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

inter-AKCJE I spotkania interaktywne

Czy miłość do internetu można przekuć na poważny i lukratywny zawód? Jak wygląda praca w agencji interaktywnej od kuchni i co ma wspólnego wujek Google z Wielkim Bratem? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć goście pierwszej edycji inter-AKCJI I spotkań interaktywnych w Gliwicach inter-AKCJE I spotkania interaktywne to impreza w całości poświęcona różnym aspektom pracy nowoczesnej agencji interaktywnej. W ramach spotkań będą poruszane m.in. zagadnienia marketi... czytaj więcej  >

17
Luty 2012

VI Łódzka konferencja biograficzna: Biografia i badanie biografii – Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, szóstą już, ogólnopolską konferencję z cyklu naukowych spotkań, dotyczących badań biograficznych, w szczególności realizowanych w obszarze edukacji dorosłych / andragogice. Celem konferencji, podobnie jak poprzedniej, jest kontynuowanie rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej doświadczenia procesu edukacji... czytaj więcej  >

16
Luty 2012

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w społeczeństwie informacyjnym"

Tematyka konferencji jest interdyscyplinarna i obejmuje przewodnie obszary związane z sieciami komputerowymi, zastosowaniami Internetu w różnych dziedzinach działalności człowieka, informatycznymi systemami zarządzania, bezpieczeństwem informacji w rozproszonych systemach komputerowych, kryptografią kwantową. Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informaty... czytaj więcej  >

13
Luty 2012

Aspekty podatkowe przekształceń spółek

Celem konferencji jest analiza procesów restrukturyzacji spółek w świetle uregulowań Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję