Archiwum wydarzeń

30
Maj 2012

IV Konferencja SOLINA 2012 Architektura - Budownictwo - Inżynieria - Technika.

Tematyka konferencji: Współczesne kierunki projektowania architektonicznego. Architektura słoneczna, budownictwo pasywne. Nowoczesne materiały i technologie budowlane. Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Certyfikacja i audyt energetyczny w budownictwie. Fotowoltaika; zagadnienia techniczne i zastosowanie. Innowacyjne technologie dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Problemy komfortu i wpływu sztucznego śr... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

"Polska i Świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych"

Głównym celem konferencji będzie stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego przedyskutowane zostaną społeczne oraz ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej i światowej gospodarki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna OIL-GAS AGH 2012 - Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce

Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, Wiertnictwo i geoinżynieria, Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Transport i dystrybucja gazu ziemnego, Zagadnienia ekologii oraz nowe technologie pozyskania energii. Zagadnienia paneli dyskusyjnych: Gaz niekonwencjonalny – wyzwania technologiczne i ekologiczne dla Polski i Europy, Wyzwania energetyczne dla Polski w latach 2020-2040 Więcej informacji na stron... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

VIII Krajowa Konferencja „Bazy Danych: Aplikacje i Systemy (BDAS`12)”.

Zapraszamy do przedstawiania propozycji referatów dotyczących szeroko rozumianej tematyki baz danych. W szczególności przewidujemy ukierunkowanie tematyki Konferencji na następujące zagadnienia: Architektura baz danych. Projektowanie, modele formalne i użytkowanie baz danych. Algorytmy, analiza danych i bazy wiedzy. Zastosowania baz danych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie” OIL-GAS AGH 2012.

Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: 1. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. 2. Wiertnictwo i geoinżynieria. 3. Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 4. Transport i dystrybucja gazu ziemnego. 5. Zagadni... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej.

Planowana konferencja jest drugą odsłoną cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze transdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Jednym z głównych celów, jakie przyświecają organizatorom, jest tworzenie platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych aspektów uprawiania nauki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XX Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej m. in. z następującymi grupami tematycznymi: 1. Zastosowanie metod statystycznych i algorytmów numerycznych do badań rynku i wyceny nieruchomości. 2. Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami. 3. Wartość, ocena inwestycji i funkcjonowanie nieruchomości. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

Wspomaganie rozwoju człowieka: Teoria i praktyka.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników w następujących obszarach: zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji, psychologicznych, biologicznych i środowiskowych uwarunkowań prawidłowego i zaburzonego rozwoju, rewalidacji, resocjalizacji oraz rehabilitacji człowieka w kontekście zmian w cyklu życia, seksualności człowieka w ciągu całego życia, zmian w zakresie funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia ze szczególnym uwzg... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XII Konferencja z Probabilistyki

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem jest prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Nienormatywne praktyki rodzinne.

Miło nam poinformować, że 25-26 maja 2012 roku odbędzie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, poświęcona nienormatywnym praktykom rodzinnym. Chcemy pokazać różnorodność polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów nad nienormatywnymi konstelacjami rodzinnymi. Mamy poczucie, że są one często marginalizowane w dominującym dyskursie publicznym i naukowym, który koncentruje się na tradycyjnej rodzinie nuklearnej. Więcej informacji na stronie i... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii

Tematyka Konferencji: Inzynieria biomateriałów stomatologicznych. Nowoczesne techniki w protetyce stomatologicznej. Fizykodiagnostyka i fizjoterapia w stomatologii. Nowoczesne procedury terapeutyczne w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Problematyka konferencji obejmuje cztery obszary badawcze: Ekonometria. Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w teorii i praktyce. Ekonomia matematyczna. Teoria i zastosowania. Informatyka. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekologia miasta"

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne poświęcone zostanie analizie miasta jako ekosystemu posiadającego strukturę, bioróżnorodność, procesy i funkcje użyteczne. Wiedza przyrodnicza może wnieść poważny wkład w rozwój idei tworzenia miast zrównoważonych, będących atrakcyjnym miejscem życia mieszkańców, także z uwagi na czyste środowisko i rodzaj współistnienia z przyrodą. Ekologia miasta może i powinna towarzyszyć wysiłkom w rozwijaniu dróg osiągania celów zielone... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

3. Ogólnopolska konferencja Inżynieria biomedyczna – edukacja

OKIBEdu to cykliczna konferencja edukacyjno-szkoleniowa poświęcona wymianie doświadczeń między ośrodkami kształcącymi w zakresie inżynierii biomedycznej, studentami i absolwentami tych ośrodków oraz przedstawicielami przemysłu zatrudniającego specjalistów tej branży. Tematyka konferencji obejmuje obszary, w których mogą podzielić się swoimi doświadczeniami wykładowcy, studenci, absolwenci i pracodawcy: Problemy dydaktyki i organizacji procesu kształcenia. Innowacje w... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"

Konferencja jest adresowana do producentów, projektantów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych na działanie środowiska oraz ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

Problemy Gospodarki Światowej

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedostrzeganych lub nieistniejących. Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i... czytaj więcej  >

23
Maj 2012

VII Seminarium Poświęcone Problematyce Badawczej i Dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych i Instytutów Naukowo-Badawczych o Profilu Lotniczym.

Cel i tematyka seminarium: wymiana informacji i poglądów na temat prac naukowych i badawczych realizowanych w dziedzinie lotnictwa, kształtowanie procesu dydaktycznego w zakresie studiów o profilu lotniczym, integracja środowiska naukowego z branży lotniczej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Maj 2012

Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego

Głównym celem Konferencji pozostaje poszerzenie i aktualizacja wiedzy oraz zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat, szeroko rozumianych, procesów komunikowania zachodzących na poziomie samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie. Konferencja adresowana jest, przede wszystkim, do doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Organizatorzy zapraszają oczywiście również znawców tematyki podnoszonej w trakcie Konferencji o powszechnie uznanym dorobku – badaczy oraz prak... czytaj więcej  >

21
Maj 2012

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zachodzące przemiany w otoczeniu organizacji wymuszają zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenie nowych koncepcji. Celem obrad będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Proponujemy następującą tematykę konferencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian w globalnej gospodarce. Koncepcje zarządzania we wsp... czytaj więcej  >

18
Maj 2012

Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej.

Konferencja ma na celu wielostronną dyskusję poświęconą problematyce indywidualności, zawierającą zarówno analizy z zakresu ontologii, epistemologii jak i szeroko rozumianej aksjologii (w tym etyki i estetyki). Interesują nas zarówno rozważania przedmiotowe jak i metaprzedmiotowe (historia filozofii). Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się między innymi następującymi zagadnieniami: ontologiczny status indywidualności; cechy indywidualności (np. niepodzielno... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

6th TEPE Conference - "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe".

The theme of the 6th TEPE “Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe” examines how we can narrow the gap between research, policy and practice in order to improve the quality of teaching and learning at all levels of education. A particular focus of the conference will be an analysis of how teachers actually learn and improve their practice. Narrowing the gap between research, policy and practice demands that we rethink our research priorities and practices, as well as... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

IX Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie”

Konferencja jest poświęcona problematyce wydzielania, otrzymywania, badania właściwości i zastosowania flawonoidów występujących w przyrodzie oraz syntezie pochodnych flawonoidów i ich kompleksów z jonami metali. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy”

Tematyka konferencji: potencjalne miejsca pracy, praktyki - założenia a realia, znaczenie wolontariatu, wymarzone miejsca pracy, większe kompetencje - nowe możliwości? Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ AZJI"

Główny obszar problemów badawczych: Dyplomacja azjatycka; - Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich; - Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich; - Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich; - Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI siwieku; - Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi; - System wartości w państwach azjatyckich – tradycja, sinowoczesność; - Problem praw człowieka z perspektywy azjatyck... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi.

Tematyka konferencji: Miejsce badań struktury tematyczno-rematycznej w ramach analizy semantyki i pragmatyki języka. Czy intonacja jest odrębnym poza treścią i formą aspektem znaku językowego? Akcent kontrastywny i niekontrastywny. Czy temat jest elementem zdania? Wyznaczniki wykładników tematu. Diateza nienacechowana i nacechowana oraz zmiany linearne w obrębie struktury zdania. Remat i jego realizacje oraz jednostki przyrematyczne. Wyznaczniki rematu. Reprezentacja sema... czytaj więcej  >

16
Maj 2012

XXX Konferencja Embriologiczna Rośliny – Zwierzęta – Człowiek

Konferencje Embriologiczne, organizowane co dwa lata, są forum naukowych spotkań embriologów polskich. Tematyka najbliższej, jak i poprzednich konferencji, obejmuje szeroko rozumianą embriologię - od klasycznej, opisowej, przez eksperymentalną, do molekularnej. Na konferencjach z tego cyklu przedstawiane są doniesienia dotyczące różnych aspektów embriologii roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej zwierząt i człowieka. Udział w jubileuszowej, XXX Konferencji będzie wspan... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna” – Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w biegu życia

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma być forum wymiany osiągnięć naukowych  i doświadczeń praktycznych tych wszystkich osób, które z tytułu swojego przygotowania zawodowego starają się poznać i zrozumieć psychospołeczne problemy człowieka zmagającego się z przewlekłą chorobą somatyczną w różnych okresach jego życia, a także otoczyć go troską i profesjonalną pomocą. Problematyka konferencji będzie się koncentrować wokół czterech zasadniczych kwestii: ... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rodzina w wektorze przesuniętego czasu"

Zapraszamy Państwa do dyskusji o funkcjonowaniu i problemach rodziny w „wektorze przesuniętego czasu”. Pragniemy, aby odbywała się ona zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania rodziny oraz bezpośredniej z nią pracy.  Problematyka konferencji zaplanowana została w następujących obszarach tematycznych: Rodzina (nie)egalitarna – funkcjonowanie, relacje, role Przeobrażenia procesu s... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Mozliwość w nauce, nauka w możliwości"

Współczesny człowiek w każdym dniu swego bycia styka się z osiągnięciami naukowymi, dzięki którym może coraz dogłębniej poznać i zrozumieć otaczający go świat. Jedną z głównych ról nauki jest bowiem poznawanie prawdy o otaczającej nas rzeczywistości... O znaczeniu nauki decyduje jej interdyscyplinarność, wielopłaszczyznowość oraz tajemniczość, bo jak mawiał Albert Einstein „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję