Archiwum wydarzeń

21
Maj 2012

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zachodzące przemiany w otoczeniu organizacji wymuszają zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenie nowych koncepcji. Celem obrad będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Proponujemy następującą tematykę konferencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian w globalnej gospodarce. Koncepcje zarządzania we wsp... czytaj więcej  >

18
Maj 2012

Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej.

Konferencja ma na celu wielostronną dyskusję poświęconą problematyce indywidualności, zawierającą zarówno analizy z zakresu ontologii, epistemologii jak i szeroko rozumianej aksjologii (w tym etyki i estetyki). Interesują nas zarówno rozważania przedmiotowe jak i metaprzedmiotowe (historia filozofii). Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się między innymi następującymi zagadnieniami: ontologiczny status indywidualności; cechy indywidualności (np. niepodzielno... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

6th TEPE Conference - "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe".

The theme of the 6th TEPE “Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe” examines how we can narrow the gap between research, policy and practice in order to improve the quality of teaching and learning at all levels of education. A particular focus of the conference will be an analysis of how teachers actually learn and improve their practice. Narrowing the gap between research, policy and practice demands that we rethink our research priorities and practices, as well as... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

IX Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie”

Konferencja jest poświęcona problematyce wydzielania, otrzymywania, badania właściwości i zastosowania flawonoidów występujących w przyrodzie oraz syntezie pochodnych flawonoidów i ich kompleksów z jonami metali. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy”

Tematyka konferencji: potencjalne miejsca pracy, praktyki - założenia a realia, znaczenie wolontariatu, wymarzone miejsca pracy, większe kompetencje - nowe możliwości? Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ AZJI"

Główny obszar problemów badawczych: Dyplomacja azjatycka; - Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich; - Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich; - Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich; - Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI siwieku; - Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi; - System wartości w państwach azjatyckich – tradycja, sinowoczesność; - Problem praw człowieka z perspektywy azjatyck... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi.

Tematyka konferencji: Miejsce badań struktury tematyczno-rematycznej w ramach analizy semantyki i pragmatyki języka. Czy intonacja jest odrębnym poza treścią i formą aspektem znaku językowego? Akcent kontrastywny i niekontrastywny. Czy temat jest elementem zdania? Wyznaczniki wykładników tematu. Diateza nienacechowana i nacechowana oraz zmiany linearne w obrębie struktury zdania. Remat i jego realizacje oraz jednostki przyrematyczne. Wyznaczniki rematu. Reprezentacja sema... czytaj więcej  >

16
Maj 2012

XXX Konferencja Embriologiczna Rośliny – Zwierzęta – Człowiek

Konferencje Embriologiczne, organizowane co dwa lata, są forum naukowych spotkań embriologów polskich. Tematyka najbliższej, jak i poprzednich konferencji, obejmuje szeroko rozumianą embriologię - od klasycznej, opisowej, przez eksperymentalną, do molekularnej. Na konferencjach z tego cyklu przedstawiane są doniesienia dotyczące różnych aspektów embriologii roślin, gametogenezy oraz anatomii rozwojowej zwierząt i człowieka. Udział w jubileuszowej, XXX Konferencji będzie wspan... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Człowiek w sytuacji trwałej utraty zdrowia. Perspektywa biopsychospołeczna” – Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w biegu życia

W zamierzeniu organizatorów konferencja ma być forum wymiany osiągnięć naukowych  i doświadczeń praktycznych tych wszystkich osób, które z tytułu swojego przygotowania zawodowego starają się poznać i zrozumieć psychospołeczne problemy człowieka zmagającego się z przewlekłą chorobą somatyczną w różnych okresach jego życia, a także otoczyć go troską i profesjonalną pomocą. Problematyka konferencji będzie się koncentrować wokół czterech zasadniczych kwestii: ... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rodzina w wektorze przesuniętego czasu"

Zapraszamy Państwa do dyskusji o funkcjonowaniu i problemach rodziny w „wektorze przesuniętego czasu”. Pragniemy, aby odbywała się ona zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. Celem konferencji jest wymiana myśli i doświadczeń w zakresie funkcjonowania rodziny oraz bezpośredniej z nią pracy.  Problematyka konferencji zaplanowana została w następujących obszarach tematycznych: Rodzina (nie)egalitarna – funkcjonowanie, relacje, role Przeobrażenia procesu s... czytaj więcej  >

15
Maj 2012

I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Mozliwość w nauce, nauka w możliwości"

Współczesny człowiek w każdym dniu swego bycia styka się z osiągnięciami naukowymi, dzięki którym może coraz dogłębniej poznać i zrozumieć otaczający go świat. Jedną z głównych ról nauki jest bowiem poznawanie prawdy o otaczającej nas rzeczywistości... O znaczeniu nauki decyduje jej interdyscyplinarność, wielopłaszczyznowość oraz tajemniczość, bo jak mawiał Albert Einstein „Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to... czytaj więcej  >

14
Maj 2012

XXX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH pt. "Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno-gospodarczego"

W 2012 r. środowisko polityków społecznych weźmie udział w XXX Jubileuszowej dorocznej konferencji, której głównym organizatorem jest Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współorganizatorami konferencji są Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja wpisuje się w Jubileusz obchodów 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato... czytaj więcej  >

14
Maj 2012

Krajowa konferencja radiokomunikacji, radiofonii i telewizji (KKRRiT)

Cele konferencji Prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, technicznych, wdrożeniowych oraz trendów rozwojowych w szeroko rozumianej radiokomunikacji, radiofonii, telewizji oraz multimediach. Integracja i pogłębianie kontaktów środowisk zajmujących się profesjonalnie radiokomunikacją, radiofonią, telewizją oraz multimediami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

14
Maj 2012

QUAERE 2012

Zapraszamy wszystkich doktorantów i asystentów na międzynarodową konferencję naukową QUAERE 2012! Coroczna konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Akademickie MAGNANIMITAS. Konferencja przewidziana jest w szczególności dla doktorantów i ich promotorów oraz asystentów związanych z uniwersytetami w całej Europie. Celem konferencji jest wsparcie dla nauki, młodych badaczy i stworzenie przestrzeni umożliwiającej prezentację wyników badań naukowych.  Tematyka konferen... czytaj więcej  >

14
Maj 2012

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania

 Zgodnie z tematem konferencji: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia: zagrożenia i wyzwania dążymy do jak najbogatszej wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, akcentując konieczność większego otwarcia się społecznej myśli humanistycznej na świat postrzegany i przeżywany przez ludzi jako świat wyzwań ale i zagrożeń leżących u podstaw ludzkiej egzystencji. Proponujemy następujące tematy ogólne (prezentowane na sesjach plenarnych): Perspektywa nauk filo... czytaj więcej  >

14
Maj 2012

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja w kontekście Potrzeb – Możliwości – Rozwiązań"

Komunikat 1 Podstawowe informacje organizacyjne 1. Miejsce konferencji: 14.05.2012 r. - Słupsk, Akademia Pomorska, ul. Boh. Westerplatte 64, 15.05-16.05.2012 r. – Ustka, OSW Jantar***, ul. Wczasowa 14. 2. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z propozycją wystąpień (referat, komunikat) prosimy przesłać na adres biura konferencji w terminie do 28 lutego 2012 r. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny Akademia Pomorska w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64 76-200 Słupsk (z ... czytaj więcej  >

13
Maj 2012

XI Sympozjum "Modelowanie i Pomiary w Medycynie"

Ideą Sympozjum MPM jest stworzenie okazji do spotkania pomiędzy przedstawicielami świata medycznego - lekarzami i świata techniki - inżynierami. Spotkanie takie powinno być inspiracją do podejmowania wspólnych prac badawczych prowadzących do rozwoju szeroko rozumianych metod diagnostyki medycznej. W wielu przypadkach znane od dawna metody diagnostyczne uzupełnione nowymi metodami przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz nowymi rozwiązaniami czujników i aparatury pomiarowej powodują... czytaj więcej  >

13
Maj 2012

VI Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Spotkanie ma na celu prezentację częściowych wyników prac doktorskich, wymianę myśli i problemów badawczych oraz nawiązanie kontaktów osobistych pomiędzy doktorantami reprezentującymi Uczelnie Wyższe Polski. Do udziału w Seminarium zachęcamy doktorantów wykonujących swe prace z dziedziny: biologii, chemii, fizyki, farmacji i medycyny. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

12
Maj 2012

V Studenckie Forum Badań nad Językiem

Celem konferencji jest konfrontacja różnych metodologii, problematyk badawczych oraz wyników badań. Pragniemy umożliwić spotkanie przedstawicielom rozmaitych dyscyplin naukowych zajmujących się językiem - kognitywistyki, językoznawstwa, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, socjologii. Chcielibyśmy, aby młodzi badacze mogli przedstawić swoje prace, posłuchać wybitnych specjalistów oraz wziąć udział w interdyscyplinarnej dyskusji na temat języka. Więcej informacji na st... czytaj więcej  >

12
Maj 2012

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni"

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest problematyce dotyczącej możliwości i zagrożeń, jakie niosą ze sobą teraźniejszość i przyszłość nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem człowieka w nowej, wirtualnej rzeczywistości. Stąd poznanie związków i zależności pomiędzy współczesnym kształceniem a cyberprzestrzenią jest niezwykle ważnym zadaniem szkoły XXI w. Liczymy na wymianę poglądów, doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz sformułowanie konkretnych wn... czytaj więcej  >

10
Maj 2012

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, próba wskazania nowych obszarów badawczych, integracja środowiska naukowego oraz dyskusja nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki zarządzania kosztami. Zakres tematyczny konferencji: 1. Zarządzanie kosztami w polskich i europejskich przedsiębiorstwach, 2. Inżynierski rachunek kosztów, 3. Rachunek kosztów jako podstawowy instrument rachunkowości zarządczej i controllingu, 4. Branżowe rachunki kosztów, 5. Nowoczesne s... czytaj więcej  >

10
Maj 2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Mołdowa - Lider regionu czy państwo kryzysu? Polityczne, społeczne i kulturowe wyzwania współczesnej Mołdowy"

Organizatorzy konferencji pragną zaprosić przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego i dyplomatycznego, oraz ekspertów z ośrodków badawczych i organizacji pozarządowych do wspólnej refleksji nad pozytywnymi oraz negatywnymi procesami zachodzącymi w Mołdowie, a także jej miejscem we współczesnym systemie międzynarodowy. Zależy nam zarówno na podsumowaniu ostatniego 20-lecia, jak i na próbie określenia kierunku w jakim będzie rozwijać się Republika Mołdowa. Obs... czytaj więcej  >

10
Maj 2012

XII Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa.

Celem konferencji jest: prezentacja wyników badań teoretycznych i doświadczalnych uzyskanych w trakcie wykonywania prac doktorskich, zaznajomienie się z tematyką badań podejmowanych przez doktorantów i młodych naukowców w różnych ośrodkach, wymianę doświadczeń badawczych oraz - co nie jest bez znaczenia - wzajemne poznanie się, dyskusja z udziałem Profesorów - być może przyszłych Recenzentów dysertacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

09
Maj 2012

II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Warszawskie Dni Medialne”

Czy sport jest kolejną sferą ludzkiej aktywności, która została całkowicie zdominowana przez komercję? Czym jest istota sportu oraz dziennikarstwa sportowego? Czy mistrzowie sportu są autorytetami czy idolami? Czy sport ma jeszcze wpływ na wychowanie? Na takie i podobne pytania ma odpowiedzieć konferencja naukowa „Sport w mediach”, druga z organizowanych w cyklu Warszawskie Dni Medialne. Do uczestnictwa w niej zapraszamy naukowców, zajmujących się problematyką sportową na g... czytaj więcej  >

09
Maj 2012

Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia: 1. Nierówności społeczne a organizacje publiczne 2. Wolontariat w organizacjach publicznych 3. Marketing publiczny 4. Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego 5. Problemy personalne organizacji publicznych 6. Patologie w organizacjach publicznych 7. Procesy komunikacyjne w organizacjach publicznych 8. Wizerunek organizacji publicznych Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

08
Maj 2012

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SZANSE I WYZWANIA”

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań wskazujących na dominującą rolę przedsiębiorczości w aktualnej rzeczywistości gospodarczej. Istotnym przesłaniem konferencji jest przedstawienie praktycznych rozwiązań, szans oraz wyzwań jakie niesie ze sobą czynna postawa wobec przedsiębiorczości. Tematyka konferencji obejmuje obszary, które odzwierciedlają szerokie spektrum problemów związanych z przejawem przedsiębiorczości. Do udziału... czytaj więcej  >

08
Maj 2012

II Konferencja Naukowa "Projekty regionalne i lokalne – współpraca nauka - biznes - samorząd"

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów lokalnych i sektora nauki, współpracy samorządów lokalnych z biznesem oraz współpracy sektora nauki z biznesem w realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno pracowników sfery nauki, zajmujących się problematyką zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawicieli samorządów lokalnych i sfery biznesu. W trakcie Konferencji przewidziane są... czytaj więcej  >

07
Maj 2012

II Międzynarodowa konferencja kanonicznego prawa procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka".

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest pogłębienie dyskusji na temat działań warunkujących i ułatwiających zainteresowanym osobom dochodzenie swoich uprawnień na forum sądowym. Sądowa ochrona praw człowieka zostanie przeanalizowana na gruncie norm prawa kanonicznego i norm procesowych obowiązujących w innych systemach prawnych, z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

27
Kwiecień 2012

X Seminarium Ekonomiczne pt. „RYNEK PRACY W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO"

Celem seminarium jest zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących wpływu kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Tematyka seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia: teorię rynku pracy, bezrobocie oraz przeciwdziałanie mu w Polsce i UE, instytucje rynku pracy, politykę rynku pracy, programy na rzecz zatrudnienia, bezrobocie jako problem społeczny, sytuację na regionalnych rynkach pracy... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję