Archiwum wydarzeń

09
Maj 2012

II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Warszawskie Dni Medialne”

Czy sport jest kolejną sferą ludzkiej aktywności, która została całkowicie zdominowana przez komercję? Czym jest istota sportu oraz dziennikarstwa sportowego? Czy mistrzowie sportu są autorytetami czy idolami? Czy sport ma jeszcze wpływ na wychowanie? Na takie i podobne pytania ma odpowiedzieć konferencja naukowa „Sport w mediach”, druga z organizowanych w cyklu Warszawskie Dni Medialne. Do uczestnictwa w niej zapraszamy naukowców, zajmujących się problematyką sportową na g... czytaj więcej  >

09
Maj 2012

Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia: 1. Nierówności społeczne a organizacje publiczne 2. Wolontariat w organizacjach publicznych 3. Marketing publiczny 4. Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego 5. Problemy personalne organizacji publicznych 6. Patologie w organizacjach publicznych 7. Procesy komunikacyjne w organizacjach publicznych 8. Wizerunek organizacji publicznych Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

08
Maj 2012

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. SZANSE I WYZWANIA”

Celem konferencji jest wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań wskazujących na dominującą rolę przedsiębiorczości w aktualnej rzeczywistości gospodarczej. Istotnym przesłaniem konferencji jest przedstawienie praktycznych rozwiązań, szans oraz wyzwań jakie niesie ze sobą czynna postawa wobec przedsiębiorczości. Tematyka konferencji obejmuje obszary, które odzwierciedlają szerokie spektrum problemów związanych z przejawem przedsiębiorczości. Do udziału... czytaj więcej  >

08
Maj 2012

II Konferencja Naukowa "Projekty regionalne i lokalne – współpraca nauka - biznes - samorząd"

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie współpracy samorządów lokalnych i sektora nauki, współpracy samorządów lokalnych z biznesem oraz współpracy sektora nauki z biznesem w realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno pracowników sfery nauki, zajmujących się problematyką zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi, jak i przedstawicieli samorządów lokalnych i sfery biznesu. W trakcie Konferencji przewidziane są... czytaj więcej  >

07
Maj 2012

II Międzynarodowa konferencja kanonicznego prawa procesowego "Problemy z sądową ochroną praw człowieka".

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest pogłębienie dyskusji na temat działań warunkujących i ułatwiających zainteresowanym osobom dochodzenie swoich uprawnień na forum sądowym. Sądowa ochrona praw człowieka zostanie przeanalizowana na gruncie norm prawa kanonicznego i norm procesowych obowiązujących w innych systemach prawnych, z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

27
Kwiecień 2012

X Seminarium Ekonomiczne pt. „RYNEK PRACY W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO"

Celem seminarium jest zaprezentowanie dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących wpływu kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Tematyka seminarium obejmuje m.in. następujące zagadnienia: teorię rynku pracy, bezrobocie oraz przeciwdziałanie mu w Polsce i UE, instytucje rynku pracy, politykę rynku pracy, programy na rzecz zatrudnienia, bezrobocie jako problem społeczny, sytuację na regionalnych rynkach pracy... czytaj więcej  >

26
Kwiecień 2012

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. ,,Uwarunkowania efektywności usprawniania dziecka z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego"

Celem referatów przedstawianych podczas Konferencji i dyskusji jest powiązanie osiągnięć naukowych w zakresie diagnostyki uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego z wybranymi formami terapeutycznymi dla zwiększenia efektywności usprawniania.   Tematy główne 1. Uwarunkowania rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego po jego uszkodzeniu w okresie okołoporodowym. 2. Współczesne metody oceny czynnościowej narządu ruchu i ich wykorzystanie w rehabili... czytaj więcej  >

26
Kwiecień 2012

„Izrael – murem podzieleni”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy różnymi ośrodkami akademickimi, dyskusja wokół współczesnych problemów, które wiążą się z sytuacją państwa Izrael na arenie światowej oraz szerzenie tej tematyki wśród studentów różnych kierunków uniwersytetów z całej Polski. Prelegenci będą mieli okazję przedstawić swoje referaty w jednym z trzech paneli tematycznych: prawo międzynarodowe, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. Wi... czytaj więcej  >

25
Kwiecień 2012

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Forum Energetyków GRE 2012"

Tematyka Forum Energetyków GRE 2012 obejmować będzie problematykę z Programu strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, a w szczególności: Zadanie badawcze nr 1 - Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2 (lider prof. T. Chmielniak) Zadanie badawcze nr 2 - Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2 (lider prof. W. N... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2012

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie - Ryzyko - Finanse

Konferencja jest drugą z cyklu konferencji promujących nowoczesne podejście do kreacji wartości przedsiębiorstw w współczesnej gospodarce. Celem konferencji jest zebranie dotychczasowego dorobku teorii i praktyki tego aktualnego nurtu zarządzania.  Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która wzorem poprzedniej edycji będzie okazją do prezentacji i wymiany poglądów w gronie naukowców, specjalistów oraz przedstawicieli świata biznesu. Więcej informacji na stronie intern... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2012

Conference celebrates the 60th birthday of Professor Janusz Gil

Topics: Radio observations of pulsars Theory of pulsar radio emission Magnetars: observations and theory Across the Spectrum: pulsars and magnetars Neutron Stars: structure, evolution, magnetic fields and PWNs Future Prospects: pulsars and magnetars More information on the conference website.... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2012

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

zanowni Państwo, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytety Warszawskiego organizuje w dniach 23-24 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”. Tym razem chcemy, aby przedmiotem naszej refleksji uczynić słownik i słownictwo dzieci i młodzieży. Prosimy, aby przygotowując wystąpienia na naszą konferencję, zechcie... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2012

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego

Podstawowe obszary tematyczne konferencji: Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego. Nadzór korporacyjny w bankach. Rola instytucji nadzorujących sektor finansowy. Rynki kapitałowe jako mechanizm nadzoru korporacyjnego. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym. Działalność agencji ratingowych. Systemy motywowania zarządów i rad nadzorczych. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli. Kodeksy dobrych praktyk. Więcej informacji na s... czytaj więcej  >

21
Kwiecień 2012

"Nie ma dziecka - jest człowiek"

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli nauki: historyków wychowania, specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, opiekuńczej, resocjalizacji, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli,  przedstawicieli instytucji opiekuńczo-wychowawczych, wymiaru sprawiedliwości, organizacji działających na rzecz dzieci oraz działaczy społecznych, harcerzy, studentów oraz wszystkich, który działają dla dobra dzieci. Cele szczegółowe konferencj... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2012

Konferencja Naukowa "Medycyna w sytuacjach kryzysowych"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2012

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Kolejna, szósta konferencja, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania miejskiego środowiska życia człowieka – poświęcona będzie również przede wszystkim szeroko rozumianym zagadnieniom kompozycji miejskiej przestrzeni. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Performer - dawny czy nowy paradygmat twórcy.

Zapraszamy Państwa na krajową konferencję z udziałem zagranicznych gości poświęconą figurze performera jako konkurencyjnego wobec teatru reżysera paradygmatu twórcy w teatrze tradycyjnym i współczesnym. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących sposobów i możliwości integracji na poziomie regionalnym i globalnym. Występujące procesy integracyjne mają różnorodne cele, zakres, skalę, bardziej lub mniej sformalizowany charakter, a ich znaczenie coraz bardziej rośnie. Dlatego przedmiotem dyskusji będą przede wszystkim kwestie postępującej integracji politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy ogólnospołecznej i jej wpływu na funkcjonowanie konkretny... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Media kościelne w polskim systemie medialnym

Podstawowym celem konferencji jest próba ukazania aktualnego stanu funkcjonowania tych mediów kościelnych, które są częścią systemu medialnego. Cele szczegółowe zawierają pytania o struktury tej części systemu, wspólne nurty tematyczne, stosunek do rynku mediów, postęp technologiczny, odbiór społeczny. Obrady Konferencji odbywać się będą w ramach sesji plenarnej oraz dwóch paneli tematycznych. W sesji plenarnej o problematyce powiązań mediów kościelnych z systemami... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

21. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej - PASE 2012.

Konferencje PASE mają na celu zbliżenie do siebie polskich uczonych specjalizujących się w różnych dyscyplinach anglistyki, takich jak literatura brytyjska i amerykańska, kultura różnych państw anglojęzycznych, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, czy też przekładoznawstwo. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, zarówno w systemie edukacji, jak i rynku pracy. Zamysłem organizatorów konferencji jest podjęcie dyskusji w poniżej zarysowanych obszarach problemowych: 1. Dyskurs o przyszłości i rozwoju poradnictwa zawodowego 2. Wybory edukacyjno – zawodowej jednostki 3. Interdyscyplinarność poradnictwa zawodowego 4. Kompetencje i kwalifikacje współczesnego doradcy zawodowego. 5. Nowe nurty w dor... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących kształtowania bezpieczeństwa publicznego, pomiędzy przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe a praktykami zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa na co dzień. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również studenci. Wprowadzenie panelu studenckiego umożliwi, poprzez stworzenie forum wymiany poglądów, dyskusji, prezentacji badań i osiągn... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

POLIMER 2012

Konferencja jest projektem w pełni realizowanym przez studentów: członków Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER działającego pod opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilczyńskiego przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, a także członków Koła Naukowego Konstruktor Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest kolejnym etapem integracji środowisk producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, przedsiębiorców, pracowników uczelni,... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

IV Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Inżynieria współczesnych procesów spajania”

Głównym celem Sympozjum jest przedstawienie dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników Zakładu Inżynierii Spajania oraz osiągnięć innych ośrodków naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania nauki z przemysłem. Sympozjum będzie okazją do spotkania się osób, zajmujących się na co dzień zagadnieniami spajania materiałów oraz stanowić będzie forum wymiany poglądów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Konferencja zawodowa "Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew"

Konferencja pod hasłem „Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew”, organizowana w ramach I Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, przybliży jej uczestnikom najważniejsze zagadnienia, związane ze skutecznymi metodami zarządzania terenami zieleni. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i podzielone jest na trzy bloki tematyczne: aspekty naukowe, aspekty praktyczne i aspekty formalno-prawne w pielęgnacji i ochronie drzew. W związku ze zbliżającym się terminem rozpocz... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Europejska Konferencja OMEP 2012 "Szacunek dla dziecka".

Głównym tematem Europejskiej Konferencji OMEP w 2012 roku jest „Szacunek dla dziecka”, a tematy dotyczą następujących zagadnień: I. Dziecka sprawy najważniejsze i nieważne. II. Edukacja i rozwój osobisty dziecka w instytucji, obok czy wbrew niej? III. Odpowiedzialni dorośli w przestrzeni dziecka. IV. Dzieciństwo na marginesie cywilizacji. V. Idee współczesnej wielokulturowości. Ważnym tematem poruszanym podczas obrad będzie problem edukacji międzykulturowej i idee ... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

XVI Seminarium “KOMPOZYTY 2012 -Teoria i praktyka”

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM - nanokompozyty, - kompozyty z materiałów odnawialnych, - inne kompozyty, - recykling kompozytów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Polish IA Summit 2012

Polish IA Summit to czołowa europejska konferencja dedykowana tematyce Interakcji Człowiek-Komputer, User Experience i Architekturze Informacji, dziedzinom poświęconym projektowaniu funkcjonalnych i użytecznych środowisk informacyjnych. Dla społeczności specjalistów UX wystąpi 40 prelegentów z 11 krajów.  W tym roku, dzięki wspólnej pracy organizatorów UseLab Consulting Group i CHI Polska oraz partnerów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Kansei P... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję