Archiwum wydarzeń

27
Wrzesień 2012

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat "TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA"

Konferencja jest kontynuacją cyklu Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, które mają już wieloletnią tradycję. Jest pomyślana jako forum prezentacji i dyskusji zagadnień teoretycznych, metodycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem teledetekcji, fotogrametrii, fotointerpretacji, systemów informacji geograficznej oraz systemów nawigacji satelitarnej w badaniach i ochronie środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

26
Wrzesień 2012

XIV Sympozjum Dynamiki Konstrukcji DYNKON 2012

Tematyka sympozjum: dynamika ciała stałego, dynamika maszyn, wibroakustyka, teoria drgań i pomiarów, metody doświadczalne w dynamice, metody niedetermistyczne w dynamice konstrukcii. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2012

XV Interdyscyplinarne Seminarium KKK PTG "Sacrum w krajobrazie"

Celem seminarium jest interdyscyplinarne spojrzenie na sferę sacrum i jej przejawy w krajobrazach w różnych regionach świata oraz dyskusja i próba odpowiedzi na pytania: 1. W jaki sposób i pod jakimi postaciami sacrum jest obecne w krajobrazach XXI wieku? 2. Jaką rolę spełniało sacrum w krajobrazie w przeszłości, a jaką ma obecnie? 3. Jak człowiek wpływa na sacrum w krajobrazie, szczególnie – jak kształtuje krajobrazy sakralne? 4. Jakie są współczesne zagrożenia dla sa... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2012

II Międzynarodowa Konferencja “Alpine-Petrol'2012”

Zasadniczym celem konferencji jest zaprezentowanie wyników najnowszych badań z zakresu geologii naftowej i regionalnej systemu alpejskiego Euroazji od północno-zachodniej Afryki (góry Atlas w Maroku, Algieria i Tunezja) przez Europę (Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina i Włochy) do zachodniej Azji (góry Taurus i Zagros – Turcja i Iran) ze spe... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

4 Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz praktycznych rozwiązań dotyczących zrównoważonego budownictwa przyszłości jak również nawiązywanie i pogłębianie międzynarodowej współpracy w sferze nauki, dydaktyki i biznesu między uczelniami i przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych krajach świata. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

„European Middle Palaeolithic during MIS 8 – MIS 3: cultures – environment – chronology”

Trwające już 20 lat badania Jaskini Biśnik na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (południowa Polska), ujawniły co najmniej 17 środkowopaleolitycznych poziomów zasiedlenia jaskini, skorelowanych z osadami jaskiniowymi i licznymi szczątkami zwierząt. Sekwencja ta reprezentuje okres od MOIS 8 do MOIS 3. Stało się to inspiracją do zorganizowania międzynarodowej konferencji pt. „European Middle Palaeolithic during MOIS 8-4: cultures – environment – chronology”. Trwający około ... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

„Rachunkowość – nauka, praktyka, dydaktyka”

Oczekujemy, że spotkanie stanie się okazją do dyskusji na temat podstawowych problemów nurtujących środowisko naukowe, a w szczególności: 1. dominujących paradygmatów w rachunkowości, 2. metodologicznych problemów rachunkowości, 3. relacji rachunkowości z innymi dyscyplinami naukowymi, 4. metodyki badań w rachunkowości, 5. publikacji badań naukowych, 6. etycznych dylematów rachunkowości, 7. historii rachunkowości, 8. zmian w organizacji systemu rachunkowości w prze... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

IV Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy"

Z okazji Jubileuszu 10-lecia Katedry Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mamy zaszczyt zaprosić na IV konferencję naukową „Dylematy współczesnego rynku pracy” pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, która odbędzie się w dniach 24-26.09.2012 r. w Hotelu Kocierz w Targanicach. Problematyka rynku pracy nabrała szczególnego znaczenia w XXI wieku. Wynika to głównie z trzech powodów: rozwoju nowoczesnych technologii, uniwersalnych zasad funkcj... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA

Konferencja poświęcona jest refleksji nad estetyką jako narracją i metanarracją. Skierowana jest do estetyków, filozofów sztuki, a także do historyków i krytyków sztuki, literaturoznawców, artystów, a ponadto do antropologów i kulturoznawców, socjologów, politologów, pedagogów i psychologów. Jej celem jest udzielenie głosu tym wszystkim, którzy w swoich badaniach uwzględniają aspekt estetyczny. Konferencja ma być także forum wypowiedzi dla studentów i młodych badaczy za... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

"Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki"

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z metodologią badań nad kulturami i sztuką afrykańskimi. Dyskusja przewidziana jest w kilku blokach tematycznych: 1. Pojęcie "sztuka afrykańska"? 2. Metodologia badań nad sztuką afrykańską. 2. Problematyka terminologiczna. 3. Filozoficzne, socjologiczne metody badań nad estetyką afrykańską. 4. Etnologiczne i antropologiczne metody badań n... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

"Im Anfang war das Wort". Linguistische Treffen in Wrocław IV

Wir haben vor, alle möglichen Assoziationen geltend zu machen, die diese Phrase bei Linguisten hervorruft. Unsere Absicht ist es, im Rahmen dieser Konferenz verschiedene Themen zu berühren, die die breit begriffenen Einheiten des Lexikons, ihre Art, Zuordnung, Zusammensetzung, Funktionen, Wirkung,Verwendungsbereiche und -arten, das Kategorisieren, Typologisieren, ihre Kontexte, Interpretationen, Deutungs-, Interpretations- und Perzeptionsmöglichkeiten etc. ansprechen und das in allen Bereich... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2012

Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych Polsce i krajach Unii Europejskiej

Aktualna sytuacja społeczno – ekonomiczna, zarówno w Europie, jak i poza nią implikuje potrzebę analizy współcześnie funkcjonujących systemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Widmo kryzysu gospodarczego, obawy o finansową przyszłość zjednoczonej Europy nie pozostają bez wpływu na obecną sytuację społeczno – zawodową. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje problem związków zawodowych i ich miejsce we współczesnym świecie. Problem ten wymaga szcz... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2012

Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca ekonomii w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczości) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w praktyce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania systemów inteligencji biznesowej). Jego realizacji ma służyć próba określenia zakresu zagadnień wchodzących w zakres ekonomii kreatywności oraz powiązań pomiędzy nią a innymi obszarami kreatologii oraz zarządzania kreatywnością. Więcej informacji na stron... czytaj więcej  >

18
Wrzesień 2012

PR FORUM 2012. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce. Wykorzystanie nowych mediów w PR.

Zakres tematyczny konferencji: Teoretyczne zagadnienia public relations. Nowe media w relacjach organizacji z interesariuszami. Media społecznościowe jako medium wizerunkowe. Wykorzystanie nowych mediów do propagowania idei społecznej odpowiedzialności organizacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012. Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce - ryzyko i wyzwania.

Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012 odbywająca się z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma na celu udostępnienie forum dla wymiany myśli i poglądów oraz integrację środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się szeroko rozumianą przedsiębiorczością. W roku 2012 odbędzie się piąta edycja tej konferencji, której celem przewodnim jest identyfikacja szans i zagrożeń, przed którymi stoją przedsiębiorstwa działające w nowoczesnej gos... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka - Komodalność transportu.

Celem konferencji jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego Europy, kraju, regionu, miasta. Temat przewodni konferencji – Komodalność transportu – będzie rozważany w następujących sekcjach tematycznych: modelowanie systemów transportowych, transport w mias... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

Tematyka konferencji dotyczyć będzie przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2012

"Problemy naukowo-badawcze budownictwa".

Cel i tematyka konferencji: Budownictwo ogólne Fizyka budowli. Geotechnika. Inżynieria komunikacyjna - drogi i mosty. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Konstrukcje betonowe. Konstrukcje metalowe. Materiały budowlane. Mechanika materiałów i konstrukcji. Ocena środowiskowa budynków. Kompozyty w budownictwie. Kształtowanie konstrukcji. Wyróżniające się konstrukcje. BIM – modelowanie informacji o budynku. Więcej informacji na stronie internetow... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2012

Konferencja Katedr Finansów – Katowice 2012 "Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania"

Zapraszam Państwa do udziału w Konferencji Katedr Finansów, na której będziemy mieli możliwość wyrażenia opinii środowiska akademickiego w kwestiach istotnych dla Polski, Europy i świata. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2012

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2012 "Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię"

Konferencja ENERGODOM od lat stanowi forum dla wszystkich zajmujących się problematyką budownictwa energooszczędnego, a także innymi zagadnieniami z zakresu fizyki budowli i obszarów pokrewnych pozwalające na: wymianę opinii i zgromadzonych doświadczeń, prezentację wyników prac badawczych, prezentowanie nowych idei, technologii i materiałów, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów. Główne bloki tematyczne przewidywane na konferencję ENERGODOM 2012: - Cieplna i wilgotnoś... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2012

Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Towaroznawstwo w XXI wieku - rozwój i bariery.

Celem konferencji jest Wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących nowych wyzwań dla towaroznawstwa w XXI wieku. Tematyka konferencji: innowacje w gospodarce ekonomiczno-społeczne kierunki rozwoju wiedzy o jakości, zintegrowane systemy zarządzania w organizacjach, jakość a środowisko, aktualne trendy w towaroznawstwie żywności, aktualne trendy w towaroznawstwie przemysłowym, kształtowanie i projektowanie systemów logistycznych. Więcej informacji na stronie ... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2012

Wyzwania HR

Portal Pracuj.pl ma zaszczyt zaprosić Państwa już po raz czwarty do udziału w największym wydarzeniu branży HR na Dolnym Śląsku – konferencji „Wyzwania HR”. Konferencja odbędzie się 12 września 2012 r. w Hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu. Zapraszamy uczestników do dyskusji skupionych wokół tematów dotykających różnorodnych sektorów HR. Główne cele konferencji to: • Przegląd najnowszych trendów w rekrutacji okiem rekruterów i decydentó... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2012

Computing in Cardiology

Computing in Cardiology is one of the premier events focusing on computer applications in clinical cardiology and cardiovascular research. Annual meetings have been held for over three decades and attract scientists and professionals from the fields of medicine, physics, engineering and computer science. The main topics of this year’s conference will be mobile coronary care, computerized ECG, home-based monitoring and pervasive healthcare, medical informatics, modeling and simulation, arrhy... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2012

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Polska Ceramika 2012

VII Międzynarodowa Konferencja Polska Ceramika 2012 ma na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jej tematyka dotyczy zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, na co dzień zajmujących się w/w zagadnieniami w działalności naukowej i przemysłowej do prezentacji swoich oryginalnych, wcześniej n... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2012

29 Międzynarodowe Sympozjum Chroamtograficzne (29th ISC)

29 Międzynatodowe Sympozjum Chroamtograficzne (29th ISC) odbędzie się w Toruniu w dniach 9-13 września 2012 roku. Po raz pierwszy Polska, kraj z Europy Centralnej i Wschodniej, organizuje sympozjum z cyklu "ISC". Jego hasłem przewodnim jest: Chromatography & Separation Science. Past, today, future. Tym bardziej jest to dla nas wyróżnienie, gdyż technika ta narodziła się w Warszawie a jej podwaliny wywodzą się od W. Nernsta, który urodził się w Wąbrzeźnie k. Torunia. Więc... czytaj więcej  >

07
Wrzesień 2012

War and Memory: artistic and cultural representations of individual, collective and national memories in twentieth-century Europe at war

Presentations centred on the literary, cinematographic and artistic representations of war in the twentieth century, particularly World War I, the Spanish Civil War, and the Second World War, are warmly invited from scholars worldwide, as are papers concerned with the memories of these wars, their legacies and their metamorphoses over the years.  The conference aims to examine the representations in the different disciplines, in different genres and in media such as film and propaganda of the p... czytaj więcej  >

06
Wrzesień 2012

IX Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesne Technologie Odlewnicze-Ochrona Środowiska. Nowoczesne Systemy Regeneracji Mas Zużytych. Technologie Energooszczędne”

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje następujące zagadnienia: Pozwolenia zintegrowane IPPC – najlepsze dostępne techniki BAT. Nowe technologie odlewnicze przyjazne dla środowiska     (materiały, procesy topienia, technologia  form  i  rdzeni,  maszyny odlewnicze i mechanizacja procesów  odlewniczych). Teoria  i  praktyka  procesów regeneracji zużytych mas oraz nowoczesne systemy i urządzenia do regeneracji. Metody badawcze i kryteria oceny oddziaływania przemy... czytaj więcej  >

06
Wrzesień 2012

Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Religia. Język. Kultura.

Tematyka obejmuje różnorodne aspekty życia staroobrzędowców poza granicami Rosji oraz strefą jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

04
Wrzesień 2012

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe

Tematyka Konferencji: Konstrukcja pojazdów szynowych; Eksploatacja pojazdów szynowych; Badania pojazdów szynowych; Organizacja transportu szynowego; Logistyka transportu szynowego; Ekologia transportu szynowego; Bezpieczeństwo w transporcie szynowym; Szynowy transport miejski. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

04
Lipiec 2012

III Krajowej Konferencji Nano i Mikromechaniki

Cel i tematyka konferencji: Konferencja pomyślana jest jako forum wymiany doświadczeń i myśli naukowej, daje możliwość prezentacji osiągnięć i dyskusji problemów naukowych oraz integruje badaczy. Tematyka konferencji skupia się wokół następującej problematyki: Fizyka nanoświata. Metody obliczeniowe mezo-, mikro-, i nanoskalowe. Metody eksperymentalne. Modelowanie zjawisk w nano i mikroskali. Biomikromechanika. Wytwarzanie i zastosowanie mikrourządzeń. Nan... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję