Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-03-04 - 2010-04-29

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Stowarzyszenie Dzieci Serc

Opis wydarzenia

,,Naród, który nie pamięta swojej historii nie wart jest przeżycia” Jan Paweł II HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI: 1. Ks. Tadeusz Rakoczy - Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko - Żywieckiej 2. Kazimierz Matuszny - Poseł V kadencji Sejmu RP 3. Stanisław Pięta –Poseł V kadencji Sejmu RP 4. Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty 5. Wanda Sadlik - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Bielsku-Białej 6. Wiesław Tomiczek – Komendant ZHP Hufca Żywiec 7. Grzegorz Figura - Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz 8. Piotr Tyrlik – Wójt Gminy Węgierska Górka Nagrody dla laureata i jego opiekuna oraz pamiątkowe dyplomy, ufundował Pan Prezydent RP Lech Kaczyński. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Dzieci Serc www.dzieciserc.org Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy. Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu. RADA KONKURSU Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w skład, którego mogą wchodzić członkowie Rady, a także ustala regulamin jego pracy). Członkowie Rady: Prof. Wojciech Roszkowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego Ks. Stanisław Bogacz - Dziekan Dekanatu Radziechowskiego Ks. Ryszard Kubasiak - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Radz. Mgr Przemysław Kubaszek - Prezes BS w Radziechowach Mgr Wiesław Jakubiec - Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Wieprzu Dr Przemysław Dyrlaga - nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Wieprzu Ks. Marcin Mendrzak - wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc Ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc Mgr Agnieszka Klimonda - wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc – Sekretarz Rady Mgr Jadwiga Klimonda - Prezes SDS Mgr Marek Falkowski – wolontariusz S D S, Redaktor strony www.pokolenie-jp2.pl Dariusz Szatanik – Dyrektor Biura Poselskiego PiS w Żywcu. Patronat medialny: ,,Gość Niedzielny”, ,,Niedziela”, ,Źródło”, ,,Anioł Beskidów”, ,,Radio Katowice” REGULAMIN KONKURSU &1 Temat: ,,Apel Poległych ku czci Kapłanów, którzy oddali życie w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny, odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radziechowy - Wieprz w dniu 6 listopada 2010r.” &2 Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych — publicznych, społecznych i prywatnych &3 Termin: Temat konkursu zostanie ogłoszony 4 marca 2010 r. Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2010 - w rocznicę ,,Cudu w Dachau (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopiskiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 maja 2010, po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie ,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 6 listopada 2010 r. podczas Zaduszek Narodowych. &4 Zasady przygotowania pracy: I. Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub grupowo (do 5 osób włącznie), pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki; przy wsparciu szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny. II. Prace należy przesłać w dwóch egzemplarzach, podpisanych w sposób jednoznacznie identyfikujący autora/autorów oraz jego/ich dane adresowe. III. Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA PRACY, której formularz podany jest w załączniku. IV. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach. &5 Nagrody I. Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe) indywidualne oraz zespołowe, a nauczycielom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe, książkowe lub honorowe – dyplomy). II. Zwycięzca konkursu wraz z opiekunem zostanie zaproszony 6.11.2010 r. na Zaduszki Narodowe do Radziechów, podczas których będzie odczytany Apel Poległych wyłoniony w Konkursie. III. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu. &6 Przeznaczenie prac: • Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Stowarzyszeniu Dzieci Serc - gdzie stworzą odrębną kolekcję. Prace mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych. • Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, przedstawiane lub wymieniane przez Organizatorów w specjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do samodzielnej publikacji pracy &7 Kryteria oceny Apelu Poległych: ● W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie pisemnej krótką, nie dłuższą niż dwie strony formatu A4, pracę pisemną - apel poległych – na podany temat. ● Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 40 pkt.): a) zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy powoduje odjęcie 1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.); b) logika wywodu i spójność wypowiedzi (0-5 pkt.); c) kompozycja (0-5 pkt.); d) słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswazji (5 pkt.) e) styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.); f) poprawność językowo-gramatyczna (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.); g) ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.; gdy 1-3 błędów – za każdy odejmuje się – 0,5 pkt, 4 błędy i więcej – 0 pkt.); h) samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, itp. (0-5 pkt.); i) estetyka pracy (0-3 pkt.). Uwagi: Przystępując do Konkursu spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie o sens tej pracy, przed jej rozpoczęciem, a także po jej zakończeniu. Odpowiedź może będzie ważniejsza niż nagroda, którą możesz otrzymać. By uniknąć błędów w pisaniu pracy najpierw należy zapoznać się, w jaki sposób pisze się treść Apelu Poległych. Jeśli niewyraźnie wypełnisz metryczkę pracy, nie podasz właściwego adresu — może okazać się, że nie dostaniesz zawiadomienia o nagrodzie lub dostaniesz dyplom z błędem w nazwisku. Tel. Kontaktowy: 501 355 794 www.golgota-beskidow.pl email: golgotabeskidow@o2.pl www.dzieciserc.org email: dzieciserc@o2.pl METRYCZKA PRACY Może być kopiowana lub przepisywana w formacie A4;. Prosimy wypełniać czytelnie dużymi drukowanymi literami i załączyć do treści konkursu jako strona I Tytuł konkursu: Imię i nazwisko/nazwiska, numer klasy oraz wiek autora/autorów w wypadku prac zespołowych — podkreślić nazwisko osoby reprezentującej grupę w kontaktach z organizatorami konkursu Dokładny adres domowy autora/autorów z kodem i nazwą województwa Telefon autora/autorów z numerem kierunkowym, telefon komórkowy oraz e-mail Pełna nazwa (z imieniem patrona) i dokładny adres szkoły lub innej instytucji, która sprawowała opiekę; w wypadku Zespołu Szkół — szczegółowa nazwa lub rodzaj szkoły autora Telefon szkoły (z numerem kierunkowym) i e-mail Imię i nazwisko opiekuna pracy (jeśli był), jego funkcja wobec autora (np. nauczyciel historii, drużynowy, ojciec/matka itp.) Adres i telefon z numerem kierunkowym opiekuna pracy (chętnie domowy, komórka) oraz e-mail Na czym polegała opieka Polityka prywatności konkursu: Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz dane tele-adresowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

www.dzieciserc.org

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję