I Międzynarodowa Konferencja Doktorancka - nauki społeczne w badaniach młodych naukowców

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-12-06 - 2023-12-07

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Forma Zdalna
Ulica i numer: Centrum Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego
Miasto i kod: Łódź

Organizator

Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

Opis wydarzenia

[ENG below] Szanowni Państwo,
Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają Państwa do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej – nauki społeczne w badaniach młodych naukowców. Konferencja jest skierowana do wszystkich młodych badaczy przygotowujących rozprawy doktorskie w dyscyplinach:
 nauki socjologiczne
 ekonomia i finanse
 nauki prawne
 pedagogika
 psychologia
 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 nauki o zarządzaniu i jakości
 nauki o polityce i administracji
Konferencja została podzielona na 2 dni spotkań naukowych. Każdego dnia Uczestnicy poza wysłuchaniem wystąpień konferencyjnych, będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu, prowadzonym przez eksperta z wybranej dyscypliny. Spotkania eksperckie będą dotyczyły kwestii ogólnych, dotyczących pracy każdego naukowca.
Ponadto w panelu z każdej dyscypliny uczestniczyć będzie ekspert w danej dyscyplinie. Dzięki temu uczestnicy konferencji zyskają szansę na wymianę uwag i doświadczeń, z autorytetem ze swojej dyscypliny, spoza ośrodka macierzystego.
KIEDY?
Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2023 r. w formie online, na platformie Microsoft Teams. Długość Konferencji i ilość paneli jest zależna od liczby prelegentów.
CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem I Międzynarodowej Konferencji Doktoranckiej – nauki społeczne w badaniach młodych naukowców, jest zaprezentowanie badań doktorantów zainteresowanych naukami społecznymi.
JAK PRZYGOTOWAĆ WYSTĄPIENIE?
Tematyka wystąpień powinna nawiązywać do analizy prowadzonej w ramach jednej z dyscyplin, znajdujących się w zakresie nauk społecznych (socjologia, ekonomia, nauki o polityce, prawo, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna, nauki o zarządzaniu). Wystąpienie może zawierać dowolny zakres badań - analizę jakościową lub ilościową, prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej, prezentację wyników badań, włączywszy w to analizę metodologiczną. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny nauki. Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Organizacyjnego. DLA KOGO?
Do czynnego udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy doktorantów, przygotowujących swoje rozprawy w Szkołach Doktorskich lub odbywających kształcenie doktorskie w innych formach.
Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.
Udział w konferencji jest bezpłatny! KOMITET ORGANIZACYJNY
Mgr Baczyński Maciej
Mgr Dąbrowska Agata
Mgr Karpacka Katarzyna
Mgr Paprzycka Joanna
Mgr Sobociński Mateusz
Mgr Wrona Michał
UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE – INFORMACJE UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Dopuszczalne są wystąpienia w języku polskim lub angielskim. Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na Konferencji przez uczestnika czynnego: 1. Zamieszczenie abstraktu (150-300 słów) i wypełnienie formularza uczestnictwa, dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/e/0QvTV8MV6t 2. Zarejestrowanie uczestnictwa poprzez formularz podany w punkcie 1, najpóźniej do dnia 20 listopada 2023 r., godz. 23.59. - Język abstraktu powinien być zgodny z językiem wystąpienia.
- Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 1 grudnia 2023 r. [ENG]
Dear all,
The Council of Doctoral Students' Self-Government of the Doctoral School of Social Sciences at the University of Łódź and the Interdisciplinary Scientific Circle of the Doctoral School of Social Sciences at the University of Łódź would like to invite you to participate in the 1st International Doctoral Conference - social sciences in research of young scientists. The conference is addressed to all young researchers preparing doctoral dissertations in the disciplines:
- sociological sciences
- economics and finance
- legal sciences
- pedagogy
- psychology
- socio-economic geography and spatial planning
- Management and quality sciences
- political sciences and administration The conference has been divided into 2 days of scientific meetings. Each day, in addition to listening to conference presentations, participants will have the opportunity to attend a meeting led by an expert from the chosen discipline. The expert meetings will address general issues concerning the work of each scientist.
In addition, a panel from each discipline will include an expert in that discipline. This will give conference participants the chance to exchange comments and experiences, with an authority from their discipline, outside their home centre.
WHEN?
The conference will take place from 6-7 December 2023 in an online format, on the Microsoft Teams platform. The length of the Conference and number of panels is dependent on the number of speakers.
WHAT IS THE CONFERENCE ABOUT?
The aim of the 1st International Doctoral Conference - Social Sciences in the Research of Young Scientists, is to present the research of doctoral students interested in the social sciences.
HOW TO PREPARE A SPEECH?
The theme of the presentations should relate to the analysis conducted within one of the disciplines within the scope of social sciences (sociology, economics, political science, law, pedagogy, psychology, socio-economic geography, management sciences). The speech may contain any scope of research - qualitative or quantitative analysis, presentation of the dissertation concept, presentation of research results, including methodological analysis. In addition, speeches can be interdisciplinary, combining different scientific fields. We believe in freedom of academic discussion and do not censor presentations for worldview or political reasons. Original and unconventional presentations will always find recognition from the Organising Committee. FOR WHO?
- Doctoral students preparing their dissertations in Doctoral Schools or pursuing doctoral training in other forms are cordially invited to actively participate in the Conference.
- Passive participation does not require any scientific qualifications.
- The conference is free of charge!

ORGANISATIONAL COMMITTEE
Maciej Baczyński, M.Sc.
Dąbrowska Agata, MA
Katarzyna Karpacka MA
Paprzycka Joanna, MA
Mateusz Sobociński M.Sc.
Michał Wrona MA
 ACTIVE AND PASSIVE PARTICIPATION - INFORMATION ACTIVE PARTICIPATION (SPEAKERS)
Speeches in Polish or English are acceptable. Steps necessary for an active participant to register for the Conference: 1. posting an abstract (150-300 words) and completing the participation form, available at: https://forms.office.com/e/0QvTV8MV6t 2. registration of participation through the form given in point 1, no later than 20 November 2023, 23.59. - The language of the abstract should be compatible with the language of the speech.
- The results of the call for abstracts will be announced by 1 December2023

udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny

Strona internetowa:

https://fb.me/e/2HVKoVk1E

I Międzynarodowa Konferencja Doktorancka - nauki społeczne w badaniach młodych naukowców
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję