Raport początkowy dla obiektów przetwarzania odpadów

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2018-10-18 - 2018-10-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Ulica i numer: ul. Kossutha 6
Miasto i kod: 40-844 Katowice

Organizator

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Opis wydarzenia

Prowadzący: Marek Matejczyk, dr Joachim Bronder, Mariusz Kalisz – IETU

Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED) wprowadziła pojęcie sprawozdania bazowego, które nosi również nazwę „raportu początkowego”. Raport początkowy ma umożliwić porównanie istniejącego stanu gruntów ze stanem terenu instalacji po ostatecznym zakończeniu jej działalności.

Implementacja tej dyrektywy (oraz kilku innych, w tym Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu) w polskich regulacjach prawnych nastąpiła poprzez zmianę ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydanie rozporządzeń wykonawczych, między innymi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Zgodnie z zapisami Prawa Ochrony Środowiska od 2014 r. raporty początkowe stanowią element wniosku:

  • o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji nowouruchomionych,
  • o wydanie zmiany do pozwolenia zintegrowanego dla instalacji dokonujących istotnych zmian w ich funkcjonowaniu.

Zgodnie z art. 208 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska raport początkowy powinien być sporządzony w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Oznacza to, że obowiązek sporządzenia raportu początkowego powstaje w sytuacji, jeżeli łącznie spełnione są oba warunki.

Uzyskanie bądź aktualizacja pozwolenia zintegrowanego dla instalacji przetwarzania odpadów wiąże się zatem najczęściej ze sporządzeniem raportu początkowego zawierającego informacje, wymagane zgodnie z art. 208 ust. 4 Prawa Ochrony Środowiska, a dotyczące stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie.

Opłaty za uczestnictwo:

O PLN, bezpłatne

Strona internetowa:

https://ietu.pl/otwarte-seminaria-ietu/najblizsze-seminarium-2/

Raport początkowy dla obiektów przetwarzania odpadów
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję