II Międzynarodowy Kongres Farmaceutyczny

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-10-05 - 2024-10-05

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online (Microsoft Teams)
Ulica i numer:
Miasto i kod: Poznań

Organizator

Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,


Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongres Farmaceutycznym.


KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 5 października 2024 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia kongresu także na niedzielę 6 października 2024.

CZEGO DOTYCZY KONGRES?
Celem Kongresu jest wymiana wiedzy między młodymi i doświadczonymi naukowcami zajmującymi się zawodowo i naukowo farmacją w atmosferze nieskrępowanej i wielopłaszczyznowej wymiany wiedzy.
Prezentacje prelegentów Kongresu dotyczyć mogą wybranego z mnogości obszarów nauk farmaceutycznych. Prelegenci mogą zatem prezentować badania nad (1) nowymi lekami i terapiami w dziedzinie rozmaitych chorób, (2) nad nowymi technologiami farmaceutycznymi, (3) nad efektywnością i bezpieczeństwem stosowania leków, (4) nad optymalizacją procesów produkcyjnych leków i nad kontrolą jakości leków, (5) nad stosowaniem leków w medycynie personalizowanej, (6) nad farmakoekonomiką i nad oceną kosztów skuteczności stosowania różnych terapii, (7) nad nowymi kierunkami terapeutycznymi (takimi jak terapia genowa czy terapia komórkowa) oraz nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w farmacji.
Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Drogi podawania leków – farmakokinetyka
• Historia i rozwój farmakologii
• Proces kontroli leków
• Prawo farmaceutyczne
• Alkohol a beta-blokery
• Antybiotykoterapia i postępowanie po antybiotykoterapii
• Farmakoterapia pacjentów z niedoborami odporności
• Ograniczenia w farmakoterapii podczas ciąży
• Farmakoterapia zaburzeń autroimmunizacyjnych
• Antykoncepcja doustna - wskazania i powikłania zażycia
• Farmakoterapia w leczeniu otyłości
• Płyn Lugola - pozytywne i negatywne skutki podawania pacjentowi
• Farmakoterapia HIV i AIDS
• Farmakologiczne aspekty leczenia cukrzycy
• Farmakoterapia chorób przewodu pokarmowego
• Farmakoterapia wrodzonych wad organizmu 
• Główne zasady integracji leków

Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania omawianych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.
Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.
Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę posterów lub case-studies. 
Akceptujemy wystąpienia w języku polskim oraz angielskim. 


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, członków personelu medycznego oraz doświadczonych badaczy a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


JĘZYKI KONFERENCJI
Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
• Polski
• Angielski
• Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR MEDICAL STUDIES
• prof. dr hab. Tomasz Brzozowski (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
• prof. UM w Łodzi dr hab. Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).
• dr n. med. Mirosława Dulczewska-Miller (Miroslawa Dulczewska-Miller, M.D., Ph.D. Pediatrics & Dermatology Clinic, Chicago, Illinois, USA).
• dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).
• mgr Marta Motucka (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Kierownik ds. nauki i rozwoju Center for Medical Studies).
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Dyrektor zarządzający Center for Medical Studies i Prezes Center For American & European Studies).


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/EskEEDLVAMNxA6sj7Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 24 września 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 26 września 2024 r.Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 28 września 2024 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/TxEV6v6ewWD3PSBx6Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 28 września 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 1 października 2024 r. (będa mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem kongresu przed uiszczaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 99 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 129 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Międzynarodowy Kongres Farmaceutyczny".
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję/firmę) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni (instytucji/firmy) zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię (instytucję/firmę) faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Możliwe jest otrzymanie certyfikatu za współautorstwo badań przez osoby, które nie występują na konferencji, ale aktywnie uczestniczyły w prezentowanych na konferencji badaniach. Warunkiem otrzymania takiego certyfikatu jest (1) uiszczenie przez każdego współautora badań opłaty jak za uczestnictwo czynne, (2) wypełnienie przez każdego współautora badań formularza uczestnictwa czynnego wraz ze wskazaniem pozostałych współautorów oraz (3) przesłanie przez uczestnika prezentującego na konferencji (prelegenta) oświadczenia w formie dokumentowej (e-mail) potwierdzającego imiona i nazwiska nieprezentujących na konferencji współautorów badań oraz ich afiliacje naukowe. 
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie/tercecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, postaramy się dostarczyć certyfikaty jeszcze szybciej! 
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, postaramy się dostarczyć certyfikaty jeszcze szybciej! 
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for Medical Studies w ramach Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatorki Kongresu, Pani Adrianny Sendys na adres e-mail: sendys@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia na Kongresie!
________________________
CENTER FOR MEDICAL STUDIES - O NAS

Center For Medical Studies jest towarzystwem naukowym (organizacją naukowo-badawczą) zrzeszonym w ramach rodziny organizacji europejsko-amerykańskiego towarzystwa naukowego Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for Medical Studies i Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.Center For Medical Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz lekarzy i członków personelu medycznego.

Opłaty za uczestnictwo:

189

Strona internetowa:

https://fb.me/e/Yi213NFx

II Międzynarodowy Kongres Farmaceutyczny
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję