15th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning & Artificial Intelligence DLCC2023

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-10-23 - 2023-10-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: hotel Novotel
Ulica i numer: Al. Roździeńskiego 16,
Miasto i kod: 40-202 Katowice

Organizator

University of Silesia in Katowice, Poland

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

W imieniu Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego i Programowego zapraszamy uprzejmie do udziału w 15. edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” podtytuł „E-learning & Artificial Intelligence”, która odbędzie się 23 i 24 października 2023 r. w Katowicach i Sosnowcu (zapewniamy transport)

organizowanych przez Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Pedagogiki, Instytut Informatyki wraz z partnerskimi uczelniami i stowarzyszeniami z Polski oraz wielu krajów.

Konferencja jest objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka oraz Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów, organizujących konferencje.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Materiały konferencyjne i artykuły autorskie zostaną zrecenzowane i opublikowane w materiałach konferencyjnych pt. "E-learning & Artificial Intelligence" (zgłoszony w katalogu ISBN), 15 vol. seria wydawnicza "E-learning" (wymieniona w katalogu ISSN, ISSN 2451-3644 (wydanie drukowane) ISSN 2451-3652 (wydanie cyfrowe)), wydawana przez Studio Noa z listy wydawnictw MEN (20 pkt.). Tom 15 zostanie przesłany do Clarivate w celu ewaluacji i zindeksowania w WoS.

Seria E-Learning jest indeksowana w międzynarodowych naukowych bazach bibliometrycznych, w szczególności w WEB OF SCIENCE Core Collection Vol. 9. (DLCC2017) Vol. 10. (DLCC2018) i Vol. 11. (DLCC2019), Vol. 12. (DLCC2020) i Vol. 13 (DLCC2021). Tom 14 (DLCC2022) również został przesłany do Clarivate i proces recenzji tomu jest kontynuowany.

Adresy URL serii monografii e-learningowych:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning/

http://www.ig.studio-noa.pl/pubusc.html

Zapraszamy także do publikacji artykułów w International Journal of Research in E-learning IJREL (wpisany na Ministerialną Listę punktowanych czasopism naukowych - 70 pkt)

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/about/submissions

recenzowane czasopismo; ISSN 2451-2583 (druk) ISSN 2543-6155 (online); indeksowane w ponad 15 międzynarodowych naukowych bazach bibliometrycznych, w szczególności w Erih Plus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, MIAR i innych. IJREL planowane do złozenia do zaindeksacji również w WoS.

Wśród artykułów priorytetowych są teksty zawierające wyniki badań empirycznych oraz opracowane przez międzynarodowe zespoły naukowców na podstawie badań porównawczych.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem:

https://formularze.us.edu.pl/site/index/744

Ważne daty:

15 lipca 2023 r. – I termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych, abstraktów, rozdziałów monografii (2023 r.) i artykułów IJREL (2023 r.). Opłata za rejestrację

1 sierpnia 2023 r. – II termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych, abstraktów, rozdziałów monografii (2023) i artykułów IJREL (2023). Opłata za rejestrację

31 sierpnia 2023 r. – III termin składania formularzy rejestracyjnych oraz ostateczny termin składania artykułów IJREL (2024 r.). Wpisowe.

15 września 2023 r. – IV termin składania formularzy rejestracyjnych i artykułów IJREL (2024 r.). Zakończenie płatności wpisowego.

10 października 2023 r. - rozdanie szczegółowego programu konferencji.

Więcej szczegółowych informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej konferencji:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/dlcc/

https://www.facebook.com/DLCConference

Strona www.dlcc.us.edu.pl jest czasowo niedostępna z przyczyn technicznych.

Zaproszenie w załączeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań proszimy uprzejmie o kontakt.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i zainteresowanie udziałem w Konferencji DLCC2023.

Z poważaniem,

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Koordynator konferencji DLCC2023

W imieniu Komitetu Programowego ii Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji DLCC2023

  

Dear Madam or Sir,

On behalf of the International Organizing and Program Committee, invite you kindly to participate in the 15th edition of the Annual International Scientific Conference entitled "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning" subtitle "E-learning & Artificial Intelligence", which will be held on the 23rd and 24th October 2023 in Katowice and Sosnowiec (transport will be provided)

organized by the Faculty of Arts and Educational Sciences of the University of Silesia in Cieszyn, the Faculty of Social Sciences, the Faculty of Science and Technology, the Institute of Pedagogy, the Institute of Computer Science together with partner universities and associations from Poland and many countries, including SEA, your university too.

The conference will be held under the patronage of the Rector of the University of Silesia, Prof. dr hab. Ryszard Koziołek and Deans of Faculties and Directors of Institutes - organizing conferences.

  The official language of the conference is English.

  Conference materials and authors' papers will be reviewed and published in a Conference Proceedings entitled "E-learning & Artificial Intelligence" (notified in the ISBN directory), 15 vol. publishing series on E-learning (listed in the ISSN catalog, ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)), published by Studio Noa from the list of MEN publishing houses (20 points). It will be submitted to Clarivate for review process and indexing in WoS.

The E-Learning series is indexed in international scientific bibliometric databases, in particular in WEB OF SCIENCE Core Collection Vol. 9. (DLCC2017) Vol. 10. (DLCC2018) and Vol. 11. (DLCC2019), Vol. 12. (DLCC2020) and Vol. 13 (DLCC2021). Volume 14 (DLCC2022) also has been submitted to Clarivate and the volume review process is continuing.

E-learning monograph series URLs:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/nauka-i-badania/serie-wydawnicze/seria-e-learning/

http://www.ig.studio-noa.pl/pubusc.html

 You can published also your article in the International Journal of Research in E-learning IJREL (entered on the Ministerial List of scored scientific journals - 70 points)

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/about/submissions

peer-reviewed journal; ISSN 2451-2583 (print) ISSN 2543-6155 (online); indexed in over 15 international scientific bibliometric databases, in particular in Erih Plus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, MIAR and others. We hope that it will be indexed in WoS the close future too.

Among the priority articles are texts with the results of empirical research and those prepared by international teams of scientists on the basis of comparative research.

The registration form is available at:

https://formularze.us.edu.pl/site/index/744

 Important dates:

July 15th, 2023 - 1st deadline for submitting registration forms, abstracts, monograph chapters (2023) and IJREL articles (2023). Registration fee

August 1st, 2023 – 2nd deadline for submitting registration forms, abstracts, monograph chapters (2023) and IJREL articles (2023). Registration fee

August 31st, 2023 - 3nd deadline for submitting registration forms and the final deadline for submitting IJREL articles (2024). Entry fee.

September 15th, 2023 – 4th deadline for submitting registration forms and IJREL articles (2024). End of entry fee payment.

October 10th, 2023 - distribution of the detailed program of the conference.

More detailed information about the conference can be found on the conference website:

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/dlcc/

https://www.facebook.com/DLCConference

The website www.dlcc.us.edu.pl is temporarily unavailable for technical reasons.

The Invitation is attached. In case you have any questions please do not hesitate to contact me again.

Thank you very much for your cooperation and your interest in participating in the DLCC2023 Conference.

Kind regards,

Eugenia Smyrnova-Trybulska

DLCC2023 Conference Coordinator

On behalf of the International Scientific and Organizing Conference Committee

 

Opłaty za uczestnictwo:

580 PLN (przed 1 sierpnia 2023), 650 PLN (po 1 sierpnia 2023)

Strona internetowa:

www.dlcc.us.edu.pl

15th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning & Artificial Intelligence DLCC2023
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję