X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW (online) INSTYTUCJONALNE I PRZDSIĘBIORCZE FORMY WYPOCZYNKU W CZASIE WOLNYM OD PRACY W RAMACH TURYSTYKI NA WSI W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS CoV-2

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-06-25 - 2022-06-25

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Białymstoku
Ulica i numer: ul. Św. Rocha 8/3.
Miasto i kod: Białystok

Organizator

Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku (Polska)

Opis wydarzenia

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło
Naukowe „Hossa” (Polska)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Koło Naukowe Public Relations (Polska)
Uniwersytet w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki (Polska)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Polska)
Kyushu University (Japonia)
Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie (Ukraina)
Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (Polska)
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (Polska)
Państwowy Uniwersytet im. W.N. Karazina w Charkowie, Ukraińsko-Polskie Akademickie Centrum Nauki i Kultury (Ukraina)
Physical Therapy & Performance Center, New York (USA)
Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza (Ukraina
Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku (Polska)

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI
W życiu każdego człowieka najważniejszą sprawą życiową i najcenniejszą wartością
jest zdrowie. Określa się je jako dobrostan, błogostan, dobrobyt czyli pełnię dobrego stanu (z ang. wellbeing):
- fizycznego (biologicznego),
- psychicznego (emocjonalnego i umysłowego, inaczej intelektualnego),
- duchowego (świadomościowego),
- społecznego (rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego).
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojęcie „zdrowie” oznacza dobrostan, inaczej stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania. Inna definicja określa zdrowie jako motywowaną zdolność do aktywności i pracy, a nie jedynie brak choroby, czy niedomagania w postaci niepełnosprawności, starości i niesamodzielności. Do oceny stanu zdrowia stosuje się najczęściej tzw. mierniki negatywne, określające z reguły brak zdrowia (stan docelowy, pożądany) jako chorobę i jej skutki. Są też oceny stanu zdrowia na bazie mierników pozytywnych, określające np. rozwój badanej jednostki ludzkiej, jej sprawność fizyczną na podstawie prób czynnościowych (przez pomiar tętna po wysiłku fizycznym, pomiary ciśnienia krwi, czy oddechu). Stanowią one cenne uzupełnienie mierników negatywnych. Podanie dokładnej granicy między zdrowiem a chorobą, inaczej pomiędzy stanem normalnym i docelowym a stanem patologicznym jest bardzo trudne, a czasami niemożliwe. Umownie przyjmuje się, że stan zdrowia czyli określoną sprawność funkcji fizjologicznych organizmu ludzkiego mierzy się metodami klinicznymi lub próbami laboratoryjnymi. Utrzymanie zdrowia wymaga pracy, przez:
- wykształcenie trwałych nawyków kulturowych, w tym kultury fizycznej i higieny,
- odpowiednich postaw wobec zdrowia fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego,
- opanowanie wiedzy i wykształceniem umiejętności do działalności prozdrowotnej i czynności profilaktyczno-leczniczych.
Według Marca Lalonde'a występują cztery pola zdrowia (i związane z nimi czynniki), wpływające na stan zdrowia człowieka i społeczeństwa, takie jak:
- biologia (warunki genetyczne, czynniki genetyczne) (16%),
- warunki środowiskowe, środowisko życia (środowisko przyrodnicze i kulturowe w miejscu funkcjonowania człowieka, tj. w domu, szkole, pracy, podczas odpoczynku) (21%),
- opieka zdrowotna, inaczej służba zdrowia (10%) - jej struktura oraz sprawność (efektywność) i skuteczność funkcjonowania systemu zdrowotnego, a także dostępność do świadczeń medycznych (oferty terapeutycznej) oraz ich jakość,
- styl (jakość) życia, pracy, i odpoczynku po pracy (53%), o którym decyduje aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zachowania seksualne czy stosowanie używek, a także racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego. Między pracą zawodową a wypoczynkiem po pracy powinna zachodzić ścisła korelacja.
Kategoria „zdrowie” ma charakter interdyscyplinarny, jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym szeroko rozumianej medycyny (sztuki leczenia, a w niej psychiatrii, psychologii klinicznej), a ponadto filozofii (i związanej z nią etyki), socjologii, pedagogiki, kultury fizycznej, ekonomii, zarządzania i nauk technicznych. Zdrowie stanowi najważniejszy i podstawowy składnik kapitału ludzkiego i wydajności pracy. Jako pierwsi kapitałem ludzkim zajęli się:
- Theodore William Schultz (1902-1998) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1979,
- Stanley Becker (1930-2014) - amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1992.
Ochrona i promocja zdrowia, leczenie i usprawnianie organizmu ludzkiego można realizować w ramach systemu opieki zdrowotnej oraz w wiejskich obiektach turystycznych, w ciszy, spokoju i w naturalnym otoczeniu. Innowacyjnym sposobem usprawniania organizmu ludzkiego i motywowania do działania są turnusy rehabilitacyjne, w programie których istnieje możliwość świadczenia usług zdrowotnych na wsi. Potrzebne jest upowszechnianie instytucjonalnych i przedsiębiorczych form pobytu w środowisku wiejskim w czasie wolnym, w ramach funkcjonowania:
- gospodarstw agroturystycznych lub agroekoturystycznych,
- gospodarstw ekoturystycznych,
- gospodarstw etnoturystycznych,
- gospodarstw terapoturystycznych,
- wiosek tematycznych,
- NAL (nieobozowej akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego),
- świetlic terapeutycznych na wsi,
- klastrów na terenach wiejskich,
- wiejskich domów pracy twórczej,
- wiejskich inkubatorów kreatywności i przedsiębiorczości,
- kół gospodyń wiejskich,
- targów agroekoturystycznych,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- zagród edukacyjnych,
- gospodarstw opiekuńczych,
- wiejskich domów kultury,
- wiejskich kiermaszów produktów lokalnych i regionalnych,
- centrum informacyjno-marketingowego na wsi,
- wsi przyszłości,
- infrastruktury turystycznej na obszarach wiejskich.
Pomysły na instytucjonalne formy wypoczynku na wsi stanowią zasób w systemie ochrony zdrowia i klucz służący rozwojowi turystyki na wsi oraz podnoszeniu jej konkurencyjności, co wpływa na wzrost poziomu życia społeczności wiejskiej. Staje się to szczególnie ważne w okresie ograniczeń i wzrostu kosztów działalności turystycznej na wsi, spowodowanych pandemią koronawirusa SARS CoV-2.
PROBLEMATYKA KONFERENCJI:
- zdrowie a kapitał ludzki,
- rozwój turystyki wiejskiej,
- bariery i czynniki rozwoju turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
- innowacyjne formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce  na wsi,
- współpraca podmiotów turystyki na wsi z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny,
- działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki na wsi,
- instytucje i instytucjonalno-prawne aspekty zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej podczas pandemii koronawirusa SARS CoV-2.
CELE KONFERENCJI:
- przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu człowieka i w gospodarce,
- podkreślenie znaczenia czasu wolnego w rozwoju osobowości człowieka i gospodarki,
- popularyzacja instytucji i innowacyjnych produktów, realizowanych w turystyce na wsi,
- finansowanie działalności inwestycyjnej w turystyce wiejskiej,
- ukazanie problemów bezpieczeństwa powszechnego w czasie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
- przedstawienie charakterystyki ruchu turystycznego na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,
- przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących innowacyjnych form zagospodarowania czasu wolnego w turystyce wiejskiej,
- integracja środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.
DATA I MIEJSCE KONFERENCJI (online)
25 czerwca (sobota) 2022, godz. 9.00, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Białymstoku
e-mail uroczanka.okopy@interia.pl
tel. 503464946
KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący
dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
Zastępca przewodniczącego:
dr Leszek Kędzierski - adiunkt w Collegium Witelona Uczelni Państwowej
Członkowie:
prof. dr hab. Siarhey Lukin – Akademia Prawa i Technologii Informacyjnych w Mińsku
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
doc. dr Sofia Sokolova - Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza (Ukraina)
doc. Zoja Grabcewicz - adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
dr Joanna Karpowicz - adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
dr Antoni Roman - adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa”, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
bryg. dr inż. Tomasz Gierasimiuk - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
dr Renata Barbara Chrzan - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Aureliusz Kosendiak - adiunkt Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Piotr Stolarczyk - adiunkt Uczelni Łazarskiego w Warszawie
PhD Maryam Mahmoodi - Agricultural Extension and Education, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) (Iran)
KOMITET ORGANIZACYJNy
Przewodniczący:
dr Antoni Roman - adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku,
Zastępca przewodniczącego:
dr hab. Michał Roman - adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Public Relations” SGGW w Warszawie
Zastępca przewodniczącego:
mgr Bohdan Nowicki - Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich Filia W Białymstoku,
Zastępca przewodniczącego:
dr Leszek Kędzierski  -  adiunkt w Collegium Witelona Uczelni Państwowej
Członkowie
prof. dr hab. Siarhey Lukin - Akademia Prawa i Technologii Informacyjnych w Mińsku
dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra - profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
doc. Zoja Grabcewicz - adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
doc. Sergii Iaromenko - adiunkt w Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Odessie
PhD Kumar Bhatta - Kyushu University, Japonia
dr Joanna Karpowicz -  adiunkt w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku
bryg. dr inż. Tomasz Gierasimiuk - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku
dr Kamil Roman - adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
dr Bartłomiej Roman - dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
dr Renata Barbara Chrzan  -  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Aureliusz Kosendiak -  adiunkt Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
dr Piotr Stolarczyk - adiunkt Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Tetiana Bitkowa - kierownik Ukraińsko-Polskiego Akademickiego Centrum Nauki i Kultury Państwowego Uniwersytetu im. W.N. Karazina w Charkowie
mgr Agnieszka Sołbut - nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Białymstoku
mgr Tomasz Juraszek -  nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
mgr Marta Gajęcka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
hm Andrzej Bajkowski - komendant Kręgu Instruktorów Harcerskich przy Komendzie Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
Bartosz Boniecki - student Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, instruktor w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
SEKRETARIAT KONFERENCJI
mgr Małgorzata Roman  tel. 503 46 49 46, e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl
mgr inż. Robert Kosiński  uroczanka.okopy@interia.pl

TERMIN PRZESYŁANIA PREZENTACII I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
Do 21 maja 2022 na adres e-mail: uroczanka.okopy@interia.pl

W konferencji naukowo-praktycznej nie ma zastosowania formularz zgłoszeniowy. Podstawowym dokumentem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie prezentacji. Dodatkowo można przesłać artykuł naukowy. Po pozytywnej recenzji, materiały naukowe (treść prezentacji i artykuły naukowe) będą upublicznione na stronach internetowych kilku wybranych przez organizatora konferencji ośrodków naukowych oraz umieszczone w monografii naukowej, o czym uczestnicy konferencji zostaną poinformowani droga mailową.

Opłaty za uczestnictwo:

bezpłatna

Strona internetowa:

tztirt.prv.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję